Skip to content Skip to navigation

Laboratorij za Web arhitekture, tehnologije, servise i sučelja

Laboratorij za Web arhitekture, tehnologije, servise i sučelja (WATSS) bavi se teorijskim i praktičnim istraživanjima u području web arhitektura, tehnologija, servisa i sučelja (protokoli, programski jezici, programski okviri, programske paragidme i metodike razvoja, interoperabilnost, skalabilnost, pristupačnost i korisnost, standardi, realizacija e-učenja, IoT, etička pitanja)

Poslovi i aktivnosti Laboratorija

 • implementacija ideja u obliku prototipa (eng. proof of concept)
 • suradnja s organizacijama i sličnim ustrojbenim jedinicama u državi, a i šire
 • organizacija tečajeva/radionica/seminara u području djelovanja laboratorija
 • rad na prijavama i realizaciji projekata
 • usavršavanje svih suradnika (sukladno mogućnostima)
 • pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih publikacija
 • pisanje drugih vrsta materijala (knjiga, priručnika)

Članovi Laboratorija

 • Prof.dr.sc. Dragutin Kermek, voditelj Laboratorija
 • Doc.dr.sc. Dijana Plantak Vukovac
 • Matija Novak, mag.inf.
 • Matija Kaniški, mag.inf.

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 864

 

watss@foi.hr

 

watss.foi.unizg.hr (trenutno u pripremi)