Skip to content Skip to navigation

Laboratorij za analitiku učenja i akademsku analitiku

Laboratorij za analitiku učenja i akademsku analitiku okuplja istraživače i praktičare koji provode istraživanja u području analitike učenja i akademske analitike te primjenu istraživanja za unapređenje kvalitete učenja i poučavanja.

Ciljevi Laboratorija

CIlj Laboratorija je formirati jak interdisciplinarni istraživački tim koji će:

 • provoditi međunarodno kompetitivna istraživanja u području analitike učenja, dubinske analize obrazovnih podataka i akademske analitike te sudjelovati u prijavama i provedbi kompetitivnih međunarodnih i nacionalnih projekata;
 • mentorirati studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija zainteresirane za stjecanje dodatnih kompetencija i znanstvenoistraživački rad;
 • uspostavljati međunarodne kontakte i suradnju;
 • promovirati i poticati primjenu analitike učenja, dubinske analize obrazovnih podataka i akademske analitike na FOI i u drugim obrazovnim institucijama;
 • surađivati s drugim obrazovnim ustanovama na primjeni analitike učenja i dubinske analize obrazovnih podataka u unapređenju obrazovnih procesa i sadržaja;
 • postati referentni centar izvrsnosti za analitiku učenja, dubinsku analizu obrazovnih podataka i akademsku analitiku u Hrvatskoj.

Aktivnosti Laboratorija

Aktivnosti Laboratorija mogu se razvrstati u četiri grupe aktivnosti:
 • aktivnosti vezane uz prijavu i provođenje kompetitivnih nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata,
 • aktivnosti vezane uz razvoj kompetencija istraživačkog tima te praćenje razvoja područja analitike učenja, dubinske analize obrazovnih podataka i akademske analitike,
 • aktivnosti vezane na umrežavanje i uspostavljanje kontakata sa sličnim institucijama i istraživačkim grupama u Hrvatskoj i svijetu te
 • aktivnosti vezane uz pružanje specijalističkih usluga u primjeni analitike učenja, dubinske analize obrazovnih podataka i akademske analitike na FOI-ju i u drugim obrazovnim ustanovama te javnim institucijama nadležnim za područje obrazovanja.

Članovi Laboratorija

 • Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, voditeljica Laboratorija
 • Prof. dr. sc. Diana Šimić
 • Prof. dr. sc. Valentina Kirinić
 • Doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić
 • Doc. dr. sc. Petra Žugec
 • Damir Horvat, prof.
 • Darko Grabar, mag. inf.
 • Petra Vondra, mag. inf.
 • Doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić
 • Jelena Gusić Munđar, mag. math.
 • Renato Babojelić, mag. inf. et math.
 • Barbi Svetec, mag. educ. philol. angl. et croat.

Projekti Laboratorija

Akronim i naziv projekta: MMSNA - Analiza društvenih mreža u učenju i poučavanju mješovitim metodama
Linija financiranja: European Association for Research on Learning and Instruction
Trajanje: 2020. - 2022.
Akronim i naziv projekta: DIP2Future - DIP2Future: Razvoj obrazovnih programa, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT-a u skladu s HKO-om
Linija financiranja: Europski socijalni fond
Trajanje: 2019. - 2022.
Akronim i naziv projekta: Digitalna - Digitalna.hr
Linija financiranja: Europski socijalni fond
Trajanje: 2020. - 2023.
Akronim i naziv projekta: HELA - Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja
Linija financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2021. - 2025.
Akronim i naziv projekta: Study4Career - Study4Career: Razvoj cjelovite podrške ranom razvoju karijera studenata Fakulteta organizacije i informatike
Linija financiranja: Europski socijalni fond
Trajanje: 2020. - 2023.
Akronim i naziv projekta: RCK SOFT - Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“
Linija financiranja:
Trajanje: 2020. - 2023.
Akronim i naziv projekta: TRUELA - Vjerodostojne analitike učenja i umjetna inteligencija za smislen dizajn učenja
Linija financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2023. - 2027.
Akronim i naziv projekta: e-Škole faza II ERDF - e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) ERDF
Linija financiranja: Europski fond za regionalni razvoj
Trajanje: 2019. - 2023.
Akronim i naziv projekta: DEMO - Digital Platform Enterprise
Linija financiranja: Erasmus+
Trajanje: 2022. - 2025.
Akronim i naziv projekta: iLed - Innovating Learning Design in Higher Education
Linija financiranja: Erasmus+
Trajanje: 2022. - 2025.
Akronim i naziv projekta: e-DESK - Digital and Entrepreneurial Skills for European Teachers in the COVID-19 World
Linija financiranja: Erasmus+
Trajanje: 2021. - 2023.
Akronim i naziv projekta: RAPIDE - Relevant assessment and pedagogies for inclusive digital education
Linija financiranja: Erasmus+
Trajanje: 2021. - 2023.
Akronim i naziv projekta: TIME - Teachers' Inquiry on Mathematics Education
Linija financiranja: Erasmus+
Trajanje: 2019. - 2022.
Akronim i naziv projekta: FORMALS - FORMALS - Formal reasoning and semantics
Linija financiranja: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje: 2017. - 2022.

Kontaktirajte nas

 

prof. dr. sc. Blaženka Divjak

 

+385 42 390 842

 

blazenka.divjak@foi.unizg.hr