Skip to content Skip to navigation

Laboratorij za analitiku učenja i akademsku analitiku

Laboratorij za analitiku učenja i akademsku analitiku okuplja istraživače i praktičare koji provode istraživanja u području analitike učenja i akademske analitike te primjenu istraživanja za unapređenje kvalitete učenja i poučavanja.

Ciljevi Laboratorija

CIlj Laboratorija je formirati jak interdisciplinarni istraživački tim koji će:

 • provoditi međunarodno kompetitivna istraživanja u području analitike učenja, dubinske analize obrazovnih podataka i akademske analitike te sudjelovati u prijavama i provedbi kompetitivnih međunarodnih i nacionalnih projekata;
 • mentorirati studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija zainteresirane za stjecanje dodatnih kompetencija i znanstvenoistraživački rad;
 • uspostavljati međunarodne kontakte i suradnju;
 • promovirati i poticati primjenu analitike učenja, dubinske analize obrazovnih podataka i akademske analitike na FOI i u drugim obrazovnim institucijama;
 • surađivati s drugim obrazovnim ustanovama na primjeni analitike učenja i dubinske analize obrazovnih podataka u unapređenju obrazovnih procesa i sadržaja;
 • postati referentni centar izvrsnosti za analitiku učenja, dubinsku analizu obrazovnih podataka i akademsku analitiku u Hrvatskoj.

Aktivnosti Laboratorija

Aktivnosti Laboratorija mogu se razvrstati u četiri grupe aktivnosti:
 • aktivnosti vezane uz prijavu i provođenje kompetitivnih nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata,
 • aktivnosti vezane uz razvoj kompetencija istraživačkog tima te praćenje razvoja područja analitike učenja, dubinske analize obrazovnih podataka i akademske analitike,
 • aktivnosti vezane na umrežavanje i uspostavljanje kontakata sa sličnim institucijama i istraživačkim grupama u Hrvatskoj i svijetu te
 • aktivnosti vezane uz pružanje specijalističkih usluga u primjeni analitike učenja, dubinske analize obrazovnih podataka i akademske analitike na FOI-ju i u drugim obrazovnim ustanovama te javnim institucijama nadležnim za područje obrazovanja.

Članovi Laboratorija

 • Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, voditeljica Laboratorija
 • Prof. dr. sc. Diana Šimić
 • Darko Grabar, mag. inf.
 • Petra Vondra, mag. inf.
 • Doc.dr.sc. Katarina Pažur Aničić
 • Jelena Gusić, mag. math.
 • Dr. sc. Petra Žugec
 • Mihaela Laljek, mag. educ. math.
 • Damir Horvat, prof.

Kontaktirajte nas

 

prof. dr. sc. Blaženka Divjak

 

+385 42 390 842

 

blazenka.divjak@foi.unizg.hr