Skip to content Skip to navigation

Zaštita osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka uređuju se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Voditelj zbirke osobnih podataka (Fakultet organizacije i informatike) za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidencije koja sadrži temeljne informacije o zbirci. Evidencije o zbirkama osobnih podataka koje vodi obavezan je dostaviti u Središnji registar evidencija zbirki osobnih podataka, sukladno članku 14., 15. i 16. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Fakultet organizacije i informatike dostavio je Agenciji te objedinio u Središnjem registru, evidencije zbirki osobnih podataka koje se vode u Fakultetu. Temeljem članka 18.a Zakona, Fakultet organizacije i informatike kao voditelj zbirke osobnih podataka dužan je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU
OSOBNIH PODATAKA
 Tatjana Zrinski, univ.spec.iur.
 +385 42 390 806
 +385 42 213 413