Skip to content Skip to navigation

Poslijediplomski specijalistički studiji

Specijalistički studiji su odgovor visokoobrazovnog sustava na potrebe hrvatskoga gospodarstva utemeljenog na znanju i informacijskoj tehnologiji, odnosno poticaj su njegovom razvoju.

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O studijima

Na poslijediplomskim specijalističkim studijima na Fakultetu organizacije i informatike polaznici mogu steći specijalizirana znanja i vještine potrebne za tržište rada. Voditelji studija, kao i nastavnici i suradnici koji sudjeluju u radu studija brinu o razvoju studija u stručnom smislu, tako da se studiji jednim dijelom razvijaju kao nositelji razvoja gospodarstva određene regije i društva u cjelini.

Na FOI-ju se izvode tri poslijediplomska specijalistička studija:

 • Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba (IROID)
 • Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava (USRIS)
 • Menadžment poslovnih sustava (MPS)

Akademski naziv/stupanj

Završetkom ovih studija i obranom specijalističkog rada, stječe se akademski stupanj sveucilišnog specijalista određenog područja, odnosno univ.spec.inf. ili univ.spec.oec.

Saznaj više...

Provjeri strukturu studiranja!

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

Nositelj i izvođač studija

Nositelj i izvođač studija je Fakultet organizacije i informatike i ovaj studij je izravna poveznica s njegovim znanstveno-istraživačkim aktivnostima, te transferom znanja prema novim generacijama znanstvenika i kompetentnih profesionalaca.

Trajanje studija

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba traje jednu i pol (1,5) godinu i izvodi se u tri obrazovna ciklusa (3 semestra). U svakom semestru izvodi se nastava iz temeljnih (obveznih) i izbornih disciplina. Polaznik može završiti studij u njegovom stvarnom vremenu održavanja ili u vremenu koje određuje sam polaznik izborom kolegija za koje ima uvjete prema svojim ostalim obvezama i mogućnostima. Ključni faktor uspjeha na ovom studiju je aktivno sudjelovanje studenata u svim oblicima nastave. Nastava se izvodi u Varaždinu, petkom poslijepodne i subotom u jutro.

Kompetencije koje polaznik stječe

Studij je postavljen kao dio ciklusa cjeloživotnog obrazovanja. On će omogućiti polaznicima stjecanje i primjenu suvremenih znanja na području informacijskih znanosti:

 • Upravljanje organizacijama, koje se temelji na misiji, viziji, strateškim ciljevima, mjerenju organizacijskih performansi i poslovnom odlučivanju,
 • Postavljanje djelotvorne arhitekture organizacija informacijskog doba te oblikovanje i preoblikovanje poslovnih procesa, sukladno viziji i strateškim ciljevima organizacije,
 • Djelovanje ERP sustava kao snažne potpore poslovanju suvremenih organizacija te uvođenje elektroničkog poslovanja, koje će omogućiti uspostavljanje novih odnosa s kupcima i dobavljačima te učinkovito upravljanje opskrbnim lancem,
 • Strateško planiranje razvoja informacijskog sustava i uvodenja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija te mjerenje učinaka njihove primjene,
 • Upravljanje informatizacijom, izgradnja i korištenje javne informacijske infrastrukture te uskladivanje s europskim poslovnim normama,
 • Primjena matematike za egzaktno oblikovanje poslovnih procesa, projektiranje IS-a ili izbor metoda upravljanja.

Akademski naziv/stupanj

Izradom i obranom specijalističkog završnog rada polaznik stječe 90 ECTS bodova. Na temelju toga dobiva akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica poslovne informatike, univ.spec.inf.

Cijena studija

Cijena ovog studija je 35.000 kn (15.000 kn prilikom upisa te naknadno dvije rate od 10.000kn).

Voditeljstvo studija

Voditelj studija je prof.dr.sc. Vjeran Strahonja. Također, za sve informacije o ovom studiju možete se obratiti voditeljici referade poslijediplomskog studija gđi. Lei Friščić tel. 042/390-808 ili pdsreferada@foi.unizg.hr.

Saznaj više...

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O studiju

Ovaj poslijediplomski specijalistički studij namijenjen je širokom krugu potencijalnih polaznika: inženjerima i specijalistima koji u praksi projektiraju i realiziraju sustave sigurnosti, revizorima informacijskih sustava, članovima uprava nadležnim za sigurnost, članovima uprava nadležnim za interne revizije, direktorima i rukovoditeljima sektora informatike, voditeljima ureda za reviziju, voditeljima sektora za sigurnost i drugim sličnim profilima.

Program ovog studija kontinuitet je izvođenja studija u posljednjih 10 godina. Program novog studija nastao je u suradnji s poslovnom praksom od koje je dobiven popis aktualnih problema iz kojih su grupirani i razvijeni sadržaji svih kolegija. Sadržaj kolegija, usuglašen je s Europskim okvirom e-kompetencija (European e-competences framework), i to za potrebne kompetencije i znanja profila iz domene informacijske sigurnosti. Osim toga usklađen je i s nizom međunarodnih stručnih kompetencija, poput ISACA, GIAC, ECCOUNCIL, IAPP).

Studij ima pet obaveznih predmeta kojima se pokrivaju temeljna znanja područja i 10 izbornih kolegija čijim odabirom se studij može završiti sa subspecijalističkim znanjem i kompetencijama u području 

 • Projektiranje sustava sigurnosti IS (Information Security Architecture)
 • Upravljanje sustavom sigurnosti (Information Security Management)
 • Revizija informacijskih sustava (Information Security Auditing)

Nositelj i izvođač studija

Nositelj i izvođač studija je Fakultet organizacije i informatike i ovaj studij je izravna poveznica s njegovim znanstveno-istraživačkim aktivnostima, te transferom znanja prema novim generacijama znanstvenika i kompetentnih profesionalaca.

Način izvođenja studija

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava traje jednu i pol (1,5) godinu i izvodi se u tri obrazovna ciklusa (3 semestra). U svakom semestru izvodi se nastava iz temeljnih i izbornih disciplina. Polaznik može završiti studij u njegovom stvarnom vremenu održavanja ili u vremenu koje određuje sam polaznik izborom kolegija za koje ima uvjete prema svojim ostalim obvezama i mogućnostima. Ključni faktor uspjeha na ovom studiju je aktivno sudjelovanje studenata u svim oblicima nastave. Nastava se izvodi u Varaždinu, petkom poslijepodne i subotom u jutro.

Akademski naziv/titula

Izradom i obranom specijalističkog završnog rada polaznik stječe 90 ECTS bodova. Na temelju toga dobiva akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica upravljanja sigurnošću i revizijom informacijskih sustava, univ.spec.inf. Nakon završenog specijalističkog studija, moguće je upisati poslijediplomski doktorski studij sa smanjenim opsegom ispita.

Cijena studija

Cijena ovog studija je 35.000 kn (15.000 kn prilikom upisa te naknadno dvije rate od 10.000kn).

Kontakt

Za više informacija o studiju kontaktirajte referadu za poslijediplomske studije na pdsreferada@foi.unizg.hr ili tel. 042/390-808 (Lea Friščić, mag. oec., voditeljica referade).

Saznaj više...

LETAK STUDIJA

Istražite studij!

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O studiju

Cjeloživotno obrazovanje je nužan uvjet za uspješan razvoj karijere suvremenih menadžera i rukovoditelja. Stoga, studij je namijenjen svima koji žele steći nova znanja iz područja vođenja i upravljanja suvremenim poslovnim sustavima, bez obzira na to djeluju li u privatnom ili javnom sektoru. Menadžerima u velikim sustavima, kao i poduzetnicima u malim i srednjim poduzećima, studij će omogućiti unapređenje svakodnevnog praktičnog djelovanja.

Nositelj i izvođač studija

Nositelj i izvođač studija je Fakultet organizacije i informatike i ovaj studij je izravna poveznica s njegovim znanstveno-istraživačkim aktivnostima, te transferom znanja prema novim generacijama znanstvenika i kompetentnih profesionalaca.

Trajanje studija

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Menadžment poslovnih sustava traje jednu i pol (1,5) godinu i izvodi se u tri obrazovna ciklusa (3 semestra). U svakom semestru izvodi se nastava iz temeljnih (obveznih) i izbornih disciplina. Polaznik može završiti studij u njegovom stvarnom vremenu održavanja ili u vremenu koje određuje sam polaznik izborom kolegija za koje ima uvjete prema svojim ostalim obvezama i mogućnostima. Ključni faktor uspjeha na ovom studiju je aktivno sudjelovanje studenata u svim oblicima nastave. Nastava se izvodi u Varaždinu, petkom poslijepodne i subotom u jutro.

Kompetencije koje polaznik stječe

Polaznici sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava ce po završetku programa moći:

 • Utjecati na razvoj organizacije i njezinih dijelova;
 • Primijeniti suvremene metode i postupke u organiziranju poslovnih procesa i motiviranju suradnika;
 • Primijeniti suvremene poslovne modele u različitim poslovnim okruženjima;
 • Uspostaviti odnose među sastavnim dijelovima poslovne organizacije i poticati njihovo sinergijsko djelovanje;
 • Prepoznati i vrednovati procese upravljanja u poslovnim organizacijama;
 • Prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora;
 • Kreirati anketni upitnik;
 • Provesti kvalitativno i kvantitativno istraživanje koristeći različite metode prikupljanja podataka;
 • Provesti analizu prikupljenih podataka Integrirati znanje iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg poslovnog rješenja;
 • Razviti kritičko razmišljanje;
 • Razviti komunikacijske vještine, kao i izražavanje u pisanoj formi;
 • Koordinirati aktivnosti suradnika na ostvarivanju zajedničkih ciljeva;
 • Razviti osjećaj odgovornosti u timskom radu.

Akademski naziv/stupanj

Izradom i obranom specijalističkog završnog rada polaznik stječe 90 ECTS bodova. Na temelju toga dobiva akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica menadžmenta poslovnih sustava.

Cijena studija

Cijena ovog studija je 35.000 kn (15.000 kn prilikom upisa te naknadno dvije rate od 10.000kn).

Voditeljstvo studija

Voditelj studija je prof. emeritus Tihomir Hunjak. Također, za sve informacije o ovom studiju možete se obratiti voditeljici referade poslijediplomskog studija gđi. Lei Friščić tel. 042/390-808 ili pdsreferada@foi.unizg.hr.

Saznaj više...

LETAK STUDIJA

Istražite studij!