Skip to content Skip to navigation

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje FOI uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ( "NN, broj 25/13.").
Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama:
Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
 
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Fakultetu organizacije i informatike. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin
  • elektroničkom poštom na adresu: sluzbenik-za-informiranje@foi.hr (Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti s pozivom na Zakon o pravu o pravu na pristup informacijama.)
  • na broj faksa: 042/213-413
  • donijeti osobno na urudžbeni zapisnik Fakulteta organizacije i informatike radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak!

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.
Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Fakultet organizacije i informatike ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.
 

Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Dana 22. ožujka 2023. započeo je postupak savjetovanja s javnošću objavom Nacrta prijedloga Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (dalje: FOI). 

Razlozi i ciljevi donošenja Statuta FOI-ja su potreba usklađivanja Statuta FOI-ja s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i  s odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu.

Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Statuta FOI-ja mogu se dati u razdoblju od 22. ožujka do uključivo 4. travnja 2023. godine na e-mail ured-dekana@foi.unizg.hr  na priloženom obrascu. Savjetovanje se provodi u navedenom trajanju zbog donošenja Statuta Sveučilišta u Zagrebu dana 21.3.2023. i poštovanja zakonskog roka za usklađivanje.