Skip to content Skip to navigation

Javna nabava

FOI primjenjuje Zakon o javnoj nabavi za nabavu robe i usluga vrijednosti veće od 26.540,00 EUR i radova u vrijednosti većoj od 66.360,00 EUR.

Temeljem odredbe čl. 6. i čl. 12. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Fakultet organizacije i informatike je kao javni naručitelj obveznik primjene tog zakona za svaku nabavu robe i usluge, odnosno provedbu projektnih natječaja te nabavu radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od pragova iz čl. 12. st. 1. Nabavu roba i usluga te radova procijenjenih vrijednosti ispod tih pragova, koji iznose 26.540,00 EUR za robu i usluge te 66.360,00 EUR za radove, tzv. jednostavnu nabavu, Fakultet organizacije i informatike uredio je svojim općim aktom - Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave.