Skip to content Skip to navigation

Laboratorij za dizajn programskih sučelja, internetske servise i videoigre

Aktivnosti Laboratorija

 • Istraživanje efekata "dobre prakse" u dizajnu programskih sučelja i internetskih servisa na njihove korisnike
 • Identificiranje aspekata i segmenata koji predstavljaju ključne čimbenike uspjeha programskih sučelja i internetskih servisa u njihovoj namjeni i čimbenika prihvaćanja i funkcionalnosti programskih sučelja i internetskih servisa
 • Analiziranje efekata isplativosti uvođenja programskih sučelja visoke kvalitete, kao i mogućnosti primjene internetskih servisa kao inovativnih proizvoda
 • Istraživanje i identificiranje "dobre prakse" u izradi visoko kvalitetnih i kompetitivnih programskih sučelja kao i principa i tehnika efikasne i efektivne izrade istih
 • Istraživanje utjecaja kvalitete sučelja na prihvaćanje raznih programskih proizvoda
 • Analiziranje faktora uspjeha računalnih igara temeljenog na elementima njihovih sučelja
 • Istraživanje povezanost poslovnog uspjeha i efikasnih/efektivnih internetskih servisa
 • Povezivanje znanstvenog doprinosa s praktičnim projektima
 • Identificiranje povezanosti kvalitete programskih sučelja i internetskih servisa s uspjesima studenata i njihovom motivacijom za rad
 • Identificiranje mogućih poboljšanja programskih sučelja i internetskih servisa u okviru visokog obrazovanja
 • Istraživanje računalnih igara i faktora uspjeha istih, prvenstveno s aspekta dizajna njihovih sučelja
 • Istraživanje pristupačnosti dizajna programskih sučelja i važnosti prilagodbe istih za potrebe studenata i korisnika s raznim vrstama poteškoća i invaliditeta
 • Istraživanje mogućnosti razvoja inovativnih internetskih servisa za potrebe pomoći osobama s različitim vrstama invaliditeta u korištenju računala i učenju

Članovi Laboratorija

 • doc. dr. sc. Mario Konecki, voditelj
 • doc. dr. sc. Igor Pihir
 • Luka Milić, mag. ing. comp.
 • Mladen Konecki, mag. inf.
 • prof. dr. sc. Alen Lovrenčić

Studentski gaming hub

U okviru Laboratorija djeluje i Studentski gaming hub koji okuplja studente na projektima razvoja videoigara.

Kontaktirajte nas

 

+385 42 390 834

 

mkonecki@foi.unizg.hr