Skip to content Skip to navigation

Upute za organizaciju i provođenje nastave za sve studente u zimskom semestru ak. godine 2021./2022.

Objavljeno: 20.09.2021
Upute nastava 2021./2022.

Poštovane studentice i studenti donosimo vam upute za organizaciju i provođenje nastave za studente na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru ak. godine 2021./2022. koje možete pročitati ovdje. U zimskom semestru ak. godine 2021./2022. nastava će se provoditi hibridno.

Napominjemo da u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, FOI može donijeti nove upute za izvođenje nastave sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva znanosti i obrazovanja RH te Sveučilišta u Zagrebu.
NASTAVA OD 27. RUJNA 2021. 
Nastava za sve studente svih godina i smjerova na FOI-ju u novoj ak. godini 2021./2022. započinje 27. rujna i održavat će se hibridno. Hibridno provođenje nastave znači da će se dio nastave provoditi kontaktno na Fakultetu, a dio će se provoditi na daljinu uz potporu IKT-a.
Kontaktna nastava na Fakultetu odvijat će se uz poštivanje važećih epidemioloških mjera s naglaskom da će studenti biti grupirani u manje grupe poštujući zadanu međusobnu udaljenost.  
Za sve skupine studenata osigurat će se digitalni nastavni materijali za sve predmete na svim studijima u okviru e-predmeta na Sustavu za upravljanje učenjem (LMS) Moodle koji su pripremljeni na razini 2 i 3 e-učenja.
Raspored nastave bit će objavljen prije početka nastave u aplikaciji FOI Nastava, gdje su također objavljene sve relevantne informacije vezane uz pojedine predmete. Na web stranici Fakulteta objavljen je akademski kalendar za ak. godinu 2021./2022.   
PREDAVANJA
Predavanja će se održavati hibridno na način da će nastava biti primarno kontaktna u kombinaciji sa sinkronom nastavom uz potporu IKT-a te online asinkronom nastavom. Visokorizične skupine studenata sudjelovat će na predavanjima sinkrono uz potporu IKT-a (prijenos nastave iz dvorane) i online asinkrono.
SEMINARI
Seminarska nastava i vježbe iz jezika će se primarno održavati kontaktno uz jednu do dvije seminarske grupe po predmetu koje će se održavati online sinkrono i(ili) asinkrono (prvenstveno za visokorizične studente).
VJEŽBE NA RAČUNALIMA
Vježbe na računalima će se primarno održavati kontaktno uz dvije do četiri grupe koje će se održavati online (prvenstveno za visokorizične skupine).
BRUCOŠI
Informativno predavanje za studente prve godine preddiplomskih studija (brucoše) održat će se u dva dijela - prvi dio: kontaktno i drugi dio: asinkrono na daljinu. Uvodna informativna predavanja za brucoše bit će održana 24. rujna 2021. godine kontaktno na Fakultetu u manjim grupama i u više dvorana prema definiranom rasporedu. Predavanje će se prenositi i izravno online, a upute za praćenje predavanja na daljinu bit će poslane studentima. Prvi dio predavanja uključivat će edukaciju iz sustava za e-učenje i prezentaciju FOI-ja. Drugi dio predavanja za brucoše će se izvesti na daljinu primjenom asinkronog pristupa i sadržavat će dodatne informacije o studijskim programima, organizaciji nastave, centrima i uredima FOI-ja i drugim temama. Obavijest o terminima predavanja kao i upute bit će objavljene naknadno.
NASTAVA U PITUP CENTRIMA – Zabok, Križevci i Sisak
Nastava će se na stručnom studiju Primjena informacijske tehnologije u poslovanju u centrima Zabok, Križevci i Sisak održavati prema hibridnom modelu, sukladno Odluci o održavanju nastave na stručnim studijima u ak.god. 2021./2022.,  Raspored nastave bit će objavljen prije predavanja nastave u aplikaciji FOI Nastava, gdje su također objavljene sve relevantne informacije vezane uz pojedine predmete. Na web stranici Fakulteta objavljen je akademski kalendar za ak. godinu 2021./2022.
KOLOKVIJI I ISPITI
Kolokviji će se održavati kontaktno na Fakultetu ili na daljinu u skladu s odlukom nositelja predmeta i važećim protuepidemijskim mjerama.
Informacije o načinu i terminima održavanja kolokvija i ispita bit će objavljene u ISVU sustavu i na mrežnim stranicama Fakulteta. Kolokviji i ispiti će se za visokorizične studente održavati na daljinu. 
PRIJENOSNA RAČUNALA ZA STUDENTE NA POSUDBU ZA PRAĆENJE NASTAVE NA DALJINU
Studentima će biti omogućena posudba prijenosnih računala za korištenje kod kuće na semestar ili akademsku godinu.
PODRŠKU U NASTAVI NA DALJINU
Svaki predmet na studijskom programu FOI-ja ima e-predmet na LMS sustavu Moodle na kojem su dostupni svi potrebni digitalni materijali za praćenje nastave hibridno i u potpunosti online, a literatura će studentima biti dostupna u formi e-knjiga i ostalih materijala za učenje dostupnih online.
Više informacija, materijala i preporuka za uspješno online učenje i poučavanje, kao i poveznice na važne resurse i servise mogu se pronaći na portalu FOI ONLINE.
SIGURNOSNE MJERE I PREPORUKE
Osnovne preporuke koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo vrijede i u prostorima Fakulteta:
  • prostorije u kojima borave studenti dezinficirat će se najmanje dva puta dnevno;
  • dezinficijensi će biti dostupni na frekventnim točkama Fakulteta;
  • studenti i zaposlenici dužni su cijelo vrijeme tijekom boravka u prostorijama Fakulteta nositi zaštitne maske;
  • studenti moraju izbjegavati fizičku blizinu s djelatnicima Fakulteta i drugim studentima izvan svog uobičajenog društvenog kruga;
  • broj studenata u knjižnici i ostalim zajedničkim prostorijama Fakulteta je ograničen.
 
Sretno u novoj akademskoj godini!