Skip to content Skip to navigation

Upute za organizaciju i provođenje nastave za sve studente u zimskom semestru ak. godine 2020./2021.

Poštovane studentice i studenti, obzirom na situaciju vezanu uz pandemiju koronavirusa, donosimo vam upute za organizaciju i provođenje nastave za studente na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru ak. godine 2020./2021. koje možete pročitati ovdje.

 

 

U srpnju 2020. definirana su tri moguća scenarija provođenja nastave u ak. godini 2020./2021. Ovisno o važećim epidemiološkim mjerama kao i ostalim uvjetima, mogući scenariji provođenja nastave su:

Scenarij A – Omogućena kontaktna nastava;

Scenarij B – Hibridna nastava – kombinirana nastava na daljinu i kontaktna nastava te

Scenarij C – Nastava na daljinu u potpunosti.

U zimskom semestru ak. godine 2020./2021. nastava će se provoditi prema Scenariju B – Hibridna nastava.

Napominjemo da u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, FOI može donijeti nove upute za izvođenje nastave sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva znanosti i obrazovanja RH te Sveučilišta u Zagrebu.

NASTAVA OD 28. RUJNA 2020. – HIBRIDNO

Nastava za sve studente svih godina i smjerova na FOI-ju u novoj ak. godini 2020./2021. započinje 28. rujna i održavat će se prema hibridnom modelu (Scenarij B). Hibridno provođenje nastave znači da će se dio nastave provoditi kontaktno na Fakultetu, a dio će se provoditi na daljinu.

Sva predavanja na predmetima izvodit će se na daljinu (sinkrono ili asinkrono) dok će se seminarska nastava, kao i laboratorijske vježbe izvoditi kombinirajući nastavu na daljinu i kontaktnu nastavu uz prilagodbu rasporeda i grupiranje studenata po godinama studija.

Kontaktna nastava na Fakultetu odvijat će se uz poštivanje važećih epidemioloških mjera s naglaskom da će studenti biti grupirani u manje grupe poštujući zadanu međusobnu udaljenost. Prisustvo studenata na nastavi koja će se održavati kontaktno neće biti ni u kojoj mjeri uvjetovano.

Za sve skupine studenata osigurat će se digitalni nastavni materijali za sve predmete na svim studijima u okviru e-predmeta na Sustavu za upravljanje učenjem (LMS) Moodle koji su pripremljeni na razini 2 i 3 e-učenja.

Raspored nastave bit će objavljen tijekom rujna, a na web stranici Fakulteta objavljen je akademski kalendar za ak. godinu 2020./2021.

PREDAVANJA

Sva predavanja na sveučilišnim studijima u zimskom semestru ak. godine 2020./2021. će se održavati na daljinu – asinkrono ili sinkrono za ukupni fond sati predavanja na predmetu.

SEMINARI

Seminarska nastava će se održavati prema hibridnom modelu, kombinirajući nastavu na daljinu (sinkrono i asinkrono) te kontaktnu nastavu (predloženi model 50 posto kontaktno - 50 posto na daljinu; po principu jedan tjedan kontaktno, drugi tjedan nastava na daljinu).

LABORATORIJSKE VJEŽBE

Laboratorijske vježbe će se održavati prema hibridnom modelu, kombinirajući nastavu na daljinu (sinkrono i asinkrono) te kontaktnu nastavu (predloženi model 50 do 70 posto kontaktno, ostalo nastava na daljinu; po principu jedan do dva tjedna kontaktno, jedan tjedan na daljinu).

Laboratorijske vježbe će se održavati u računalnim učionicama kao i predavaonicama uz BYOD (engl. Bring Your Own Device) model. U rasporedu će se definirati termini nastave na način da će se grupirati vježbe po godini studija u istom danu te će svaka grupa boraviti u jednoj učionici, bez alterniranja.   

BRUCOŠI

Informativno predavanje za studente prve godine preddiplomskih studija (brucoše) održat će se u dva dijela - prvi dio: kontaktno i drugi dio: asinkrono na daljinu. Uvodna informativna predavanja za brucoše bit će održana 25. rujna 2020. godine kontaktno na Fakultetu u manjim grupama i u više dvorana prema definiranom rasporedu. Predavanje će se prenositi i izravno online, a upute za praćenje predavanja na daljinu bit će poslane studentima. Prvi dio predavanja će uključivati edukaciju iz sustava za e-učenje i prezentaciju FOI-ja. Drugi dio predavanja za brucoše će se izvesti na daljinu primjenom asinkronog pristupa i sadržavat će dodatne informacije o studijskim programima, organizaciji nastave, centrima i uredima FOI-ja i drugim temama. Obavijest o terminima predavanja kao i upute bit će objavljene naknadno.

NASTAVA U PITUP CENTRIMA – Zabok, Križevci i Sisak

Nastava će se na stručnom studiju Primjena informacijske tehnologije u poslovanju u centrima Zabok, Križevci i Sisak održavati prema hibridnom modelu, sukladno Odluci o održavanju nastave na stručnim studijima u ak.god. 2020./2021., koja je donesena u srpnju 2020., uz napomenu da će se većina ili sva predavanja održavati na daljinu. Raspored nastave bit će objavljen tijekom rujna, a na web stranici Fakulteta objavljen je akademski kalendar za ak. godinu 2020./2021.

KOLOKVIJI I ISPITI

Kolokviji će se održavati kontaktno na Fakultetu ili na daljinu u skladu s odlukom nositelja predmeta prema prethodnoj najavi i u unaprijed određenim tjednima.

Ispiti će se održavati kontaktno na Fakultetu ili na daljinu u skladu s odlukom nositelja predmeta, s time da će se barem jedan ispitni rok u akademskoj godini održati kontaktno (ne računajući rok za kontinuirano praćenje), osim u slučaju iznimno loše epidemiološke situacije. Usmeni dio ispita pred povjerenstvom održavat će se kontaktno ili na daljinu prema odluci nositelja predmeta uz preporuku da se održavaju kontaktno kad god je to moguće.

NADOKNADA NASTAVE - SINKRONO ILI ASINKRONO

Nadoknada nastave koja nije održana zbog blagdana i neradnih dana može se nadoknaditi asinkrono ili sinkrono, a preporuča se asinkroni oblik. U slučaju nadoknade nastave, studenti će o načinu izvođenja biti pravovremeno obaviješteni.

PRIJENOSNA RAČUNALA ZA STUDENTE NA POSUDBU ZA PRAĆENJE NASTAVE NA DALJINU

Studentima će biti omogućena posudba prijenosnih računala za korištenje kod kuće na semestar ili akademsku godinu.

TIMOVI ZA PODRŠKU STUDENTIMA U NASTAVI NA DALJINU

Fakultet je osnovao tim za podršku studentima u nastavi za daljinu te će studenti moći od članova(ica) tima dobiti adekvatnu pomoć za praćenje nastave na daljinu.

Svaki predmet na studijskom programu FOI-ja ima e-predmet na LMS sustavu Moodle na kojem su dostupni svi potrebni digitalni materijali za praćenje nastave hibridno i u potpunosti online, a literatura će studentima biti dostupna u formi e-knjiga i ostalih materijala za učenje dostupnih online.

Više informacija, materijala i preporuka za uspješno online učenje i poučavanje, kao i poveznice na važne resurse i servise mogu se pronaći na portalu FOI ONLINE.

SIGURNOSNE MJERE I PREPORUKE

Osnovne preporuke koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo vrijede i u prostorima Fakulteta:

  • prostorije u kojima borave studenti dezinficirat će se prilikom izmjena grupa;
  • dezinficijensi će biti dostupni na frekventnim točkama Fakulteta;
  • studenti i zaposlenici dužni su na frekventnim mjestima u većim grupama nositi zaštitne maske;
  • studenti moraju izbjegavati fizičku blizinu s djelatnicima Fakulteta i drugim studentima izvan svog uobičajenog društvenog kruga;
  • broj studenata u knjižnici i ostalim zajedničkim prostorijama Fakulteta bit će ograničen.

 

Sretno u novoj akademskoj godini!