Skip to content Skip to navigation

Natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto - ASISTENT

Objavljeno: 13.06.2019

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanu uz organizaciju i menadžment i organizacijsko ponašanje na Katedri za organizaciju.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor

jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanu uz organizaciju i menadžment i organizacijsko ponašanje na Katedri za organizaciju

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, prijepis ocjena i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za radno mjesto po ovom natječaju provest će se psihološko testiranje.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.