Skip to content Skip to navigation

Natječaj - znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja

Objavljeno: 02.06.2021

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za više radnih mjesta za nastavnike u znanstveno-nastavnom zvanju, nastavnom zvanju, suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta te stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju. Detalje pročitajte u nastavku natječaja.  

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz poslovne informacijske sustave i ERP sustave na Katedri za razvoj informacijskih sustava
  2. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programiranje i dizajn programskih proizvoda na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti
  3. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz poslovne procese, programsku podršku poslovanju i digitalnu transformaciju na Katedri za organizaciju
  4. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz organizaciju, menadžment i organizacijsko ponašanje na Katedri za organizaciju
  5. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz razvoj web aplikacija, web tehnologija, web servisa i programskih koncepata na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti
  6. jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili područje prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika, za grupu predmeta vezanih uz strukture podataka i algoritme na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti
  7. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz organizaciju, menadžment i organizacijsko ponašanje na Katedri za organizaciju
  8. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz web tehnologije i razvoj web aplikacija na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti
  9. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu)

 

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkama 1. do 6. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prilikom prijave na natječaj pristupnici pod točkom 5. sačinjavaju opću prijavu temeljem odgovarajućih zakonskih akata, a uz nju prilažu i dodatnu tablicu s pokazateljima, u kojima kategoriziraju svoj dosadašnji rad sukladno Instruktivnim pokazateljima koji služe kao preporuka članovima povjerenstava, odnosno Fakultetskom vijeću prilikom donošenja odluka o izboru na radno mjesto u znanstveno nastavnom zvanju docenta, a koji se nalaze na poveznici  https://www.foi.unizg.hr/sites/default/files/FV_Instruktivni%20pokazatelji%20za%20dono%C5%A1enje%20odluka%20o%20izboru%20docenta.pdf

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkama 7. i 8. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog  studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike pod točkama 7. i 8. je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 3,5 na diplomskoj razini studija.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 9. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog  studija, domovnicu, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike je završen diplomski studij u području i polju za koje je raspisan natječaj.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Prilikom prijave na natječaj pristupnici trebaju navesti za koju  točku natječaja se prijavljuju.

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja, dokumentacija se vraća kandidatima.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za radna mjesta po točkama 7., 8. i 9. ovog natječaja provest će se psihološko testiranje.

Zakašnjele prijave, kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.