Skip to content Skip to navigation

Natječaj za izbor izvanrednog profesora, višeg predavača i asistenta

Objavljeno: 12.10.2020

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, raspisuje Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora, jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača i jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta. Natječaj je objavljen u NN 110/2020 dana 9. listopada 2020. godine.

 

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo i analizu razvoja programa na Katedri za razvoj informacijskih sustava
  2. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz operacijska istraživanja na Katedri za kvantitativne metode
  3. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz organizaciju i menadžment te organizacijsko ponašanje na Katedri za organizaciju (do povratka privremeno nenazočne djelatnice)

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 1. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 2. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 3. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog  studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike pod točkom 3. je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na diplomskoj razini studija.

Prilikom prijave na natječaj pristupnici trebaju navesti za koju točku natječaja se prijavljuju.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Za radno mjesto po točkom 3. ovog natječaja provest će se psihološko testiranje.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.