Skip to content Skip to navigation

Objavljen natječaj za jednog suradnika - radno mjesto poslijedoktorand

Objavljeno: 26.09.2019

Fakultet organizacije i informatike objavljuje natječaj za jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje ekonomija za grupu predmeta vezanih uz osnove ekonomije i mikroekonomiju na Katedri za gospodarstvo. Natječaj je objavljen je u NN broj 90/2019 od 25. rujna 2019. godine. Rok za prijavu je 25. listopad 2019. godine.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje ekonomija za grupu predmeta vezanih uz osnove ekonomije i mikroekonomiju na Katedri za gospodarstvo

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Uvjet za radno mjesto poslijedoktoranda je doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polju ekonomija.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.