Skip to content Skip to navigation

Natječaj - 2 poslijedoktoranda i 2 doktoranda

Objavljeno: 23.07.2021
FOI Natječaj

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za dva suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda te dva doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta. Detalje pročitajte u nastavku.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo, poslovne informacijske sustave i zemljopisne informacijske sustave na Katedri za razvoj informacijskih sustava
  2. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz financije na Katedri za gospodarstvo
  3. jednog doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na projektu Hrvatske zaklade za znanost, za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili polje ekonomija, na projektu “SIMON – Inteligentni sustavi za automatsku selekciju algoritama strojnog učenja u društvenim znanostima”
  4. jednog doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na projektu Hrvatske zaklade za znanost, za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na projektu “ORKAN – Okvir za kontrolu i nadzor bespilotnih letjelica”

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkama 1. i 2. dužni su priložiti: životopis s podacima o        školovanju i radnom  odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Uvjet za radno mjesto poslijedoktoranda pod točkom 1. je doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polju informacijske i komunikacijske znanosti.

Uvjet za radno mjesto poslijedoktoranda pod točkom 2. je doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polju ekonomije.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkama 3. i 4. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog  studija, potvrdu ukoliko se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike pod točkama 3. i 4. je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 3,5 na diplomskoj razini studija.

Prilikom prijave na natječaj pristupnici trebaju navesti za koju točku natječaja se prijavljuju.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Za radna mjesta po točkama 3. i 4. ovog natječaja provest će se psihološko testiranje.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.