Skip to content Skip to navigation

Natječaj - redoviti profesor, izvanredni profesor, 2 poslijedoktoranda

Objavljeno: 29.04.2021

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za jednog redovitog profesora u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, jednog izvanrednog profesora u području društvenih znanosti te 2 suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda u području društvenih znanosti.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju (m/ž), u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programiranje na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti
  2. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž), u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz otkrivanje znanja u podacima i inteligentne sustave na Katedri za razvoj informacijskih sustava
  3. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž), u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz višeagentne sustave, deklarativno programiranje i baze podataka na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti
  4. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž), u području društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poduzetništvo na Katedri za gospodarstvo

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkama 1. i 2. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkama 3. i 4. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Uvjet za radno mjesto poslijedoktoranda pod točkom 3. je doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polju informacijske i komunikacijske znanosti.

Uvjet za radno mjesto poslijedoktoranda pod točkom 4. je doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polju ekonomije.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja, dokumentacija se vraća kandidatima.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave, kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.