Skip to content Skip to navigation

Natječaj za izbor 2 docenta i 2 suradnika - asistenta (zamjena)

Objavljeno: 25.07.2019
Aktivan do:
23.08.2019

Sveučilište u Zagrebu, Faultet organizacije i informatike raspisuje natječaj za izbor dvoje nastavnika i dvoje suradnika asistenta. Natječaj je objavljen u NN broj 70/2019 od 24. srpnja 2019. godine. Rok za prijavu je 23. kolovoza 2019. godine.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz odlučivanje na Katedri za organizaciju

2. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programiranje na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

3. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poslovnu ekonomiju, logistiku i međunarodnu trgovinu na Katedri za gospodarstvo (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu)

4. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na projektu „Korisničko iskustvo budućnosti – Pametne specijalizacije i suvremene tehnologije komunikacije i kolaboracije“ na Katedri za razvoj informacijskih sustava (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu)

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 1. - 2. dužni su priložiti:

  • životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu,
  • motivacijsko pismo,
  • ovjerene kopije diploma,
  • domovnicu,
  • popis radova i same radove,
  • ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prilikom prijave na natječaj pristupnici sačinjavaju opću prijavu temeljem odgovarajućih zakonskih akata, a uz nju prilažu i dodatnu tablicu s pokazateljima, u kojima kategoriziraju svoj dosadašnji rad sukladno Instruktivnim pokazateljima koji služe kao preporuka članovima povjerenstava, odnosno Fakultetskom vijeću prilikom donošenja odluka o izboru na radno mjesto u znanstveno nastavnom zvanju docenta, a koji se nalaze na poveznici.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkama 3. – 4. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike pod točkama 3. i 4.  je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na diplomskoj razini studija.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (više).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Za radna mjesta pod točkama 3. i 4. provest će se psihološko testiranje.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.