Skip to content Skip to navigation

Natječaj

Objavljeno: 05.11.2020

Fakultet organizacije i informatike raspisuje natječaje za: jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora-trajno zvanje u području društvenih znanosti, jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polje ekonomija, jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili područje prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora-trajno zvanje u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz statistiku na Katedri za kvantitativne metode
  2. jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polje ekonomija za grupu predmeta vezanih uz računovodstvo na Katedri za gospodarstvo
  3. jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz informatiku na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo
  4. jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili područje prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika, za grupu predmeta vezanih uz strukture podataka i algoritme na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prilikom prijave na natječaj pristupnici trebaju navesti za koju točku natječaja se prijavljuju.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Za radno mjesto po točkom 4. ovog natječaja provest će se psihološko testiranje.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.