Skip to content Skip to navigation

Natječaj za izbor redovitog profesora i poslijedoktoranda

Objavljeno: 28.12.2018
Aktivan do:
20.01.2019

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Natječaj za izbor redovitog profesora za grupu predmeta vezanih uz strategijsko upravljanje i jednog poslijedoktoranda na Katedri za gospodarstvo.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. jednog nastavnika u naslovno zvanje redovitog profesora (prvi izbor) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz strategijsko upravljanje

2. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz računovodstvo na Katedri za gospodarstvo

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj pristupnici  su  dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Uvjet za radno mjesto poslijedoktoranda je doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polju ekonomija.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (link).