Skip to content Skip to navigation

Natječaj za izbor - jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti

Objavljeno: 09.07.2020
Aktivan do:
07.08.2020

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz web-tehnologije na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti. Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.

Pristupnici za izbor dužni su, osim općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Uvjet za radno mjesto poslijedoktoranda je doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polju informacijske i komunikacijske znanosti.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.