Skip to content Skip to navigation

Natječaj za izbor tri nastavnika i jednog suradnika

Objavljeno: 07.12.2018
Aktivan do:
04.01.2019

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor tri nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje te jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz modeliranje poslovnih procesa na Katedri za razvoj informacijskih sustava

2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz IT menadžment na Katedri za razvoj informacijskih sustava

3. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz zemljopisne informacijske sustave na Katedri za razvoj informacijskih sustava

4. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanost, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanih uz poslovno odlučivanje, analizu poslovnih odluka i teoriju odlučivanja na Katedri za organizaciju

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkama od 1. do 3. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

 

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 4.  dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Uvjet za radno mjesto poslijedoktoranda je doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.