Skip to content Skip to navigation

Natječaj za izbor jednog nastavnika i suradnika

Objavljeno: 11.10.2018
Aktivan do:
09.11.2018

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor jednog nastavnika na Katedri za gospodarstvo i jednog suradnika na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

  1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poslovnu ekonomiju, međunarodno poslovanje i logistiku na Katedri za gospodarstvo
  2. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programiranje i algoritme na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj pristupnici  su  dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Uvjet za radno mjesto poslijedoktoranda je doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.

NARODNE NOVINE