Skip to content Skip to navigation

Natječaj za izbor 3 suradnika - asistenata

Objavljeno: 03.03.2023

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu objavljuje natječaj za izbor tri suradnika asistenta. Više detalja u nastavku.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike
 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

  1. za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz digitalizaciju uredskog poslovanja, privatnost i upravljanje informatičkim uslugama na Katedri za razvoj informacijskih sustava
  2. za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz razvoj umreženih sustava i Internet stvari na Katedri za razvoj informacijskih sustava
  3. za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz informacijske i računalne sustave i poslovnu informatiku na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022).

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma prijediplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena prijediplomskog i diplomskog  studija, potvrdu ukoliko se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor na radno mjesto za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 3,5 na diplomskoj razini studija.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Od pristupnika kojima hrvatski jezik nije materinji može se tražiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prilikom prijave na natječaj pristupnici trebaju navesti za koju točku natječaja se prijavljuju.

Za radna mjesta iz ovog natječaja može se provesti psihološko testiranje.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijava na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu e-pošte: natjecaji@foi.unizg.hr