Skip to content Skip to navigation

Natječaj za doktoranda, nastavnika i suradnika

Objavljeno: 28.01.2022

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu objavljuje natječaj za izbor suradnika, nastavnika i doktoranda. Više u nastavku...

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

  1. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poslovnu ekonomiju, logistiku i međunarodno poslovanje na Katedri za gospodarstvo

 

  1. jednog doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na projektu Hrvatske zaklade za znanost, za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, na projektu “ORKAN – Okvir za kontrolu i nadzor bespilotnih letjelica”

 

  1. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programsko inženjerstvo na Katedri za razvoj informacijskih sustava

 

  1. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezana uz web tehnologije na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

 

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Uvjet za radno mjesto poslijedoktoranda pod točkom 1. je doktorat znanosti u području društvenih znanosti, polju ekonomija.

 

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkama 2. i 3. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog  studija, potvrdu ukoliko se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike pod točkama 2. i 3. je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 3,5 na diplomskoj razini studija. Uvjet za pristupnike pod točkom 2. je završen diplomski studij u području društvenih znanosti, polju informacijske i komunikacijske znanosti ili u području tehničkih znanosti, polje računarstvo.

Prilikom prijave na natječaj pristupnici trebaju navesti za koju točku natječaja se prijavljuju.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Za radna mjesta pod točkama 2. i 3. ovog natječaja provest će se psihološko testiranje.

Od pristupnika kojima hrvatski jezik nije materinji može se tražiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.