Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Lorena Pikl, mag. oec.

Objavljeno: 16.07.2021

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz organizaciju, menadžment i organizacijsko ponašanje na Katedri za organizaciju, obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabrana Lorena Pikl, mag. oec.

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, dekanica Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz organizaciju, menadžment i organizacijsko ponašanje na Katedri za organizaciju, obavještavamo Vas da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 15. srpnja 2021. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Lorena Pikl, mag. oec.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                          D E K A N I C A:

                                                           Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.