Skip to content Skip to navigation

Natječaj za studentsku razmjenu

Poštovane kolegice i kolege studenti, u periodu od 7.-17.3.2013. godine planirana je uzvratna posjeta šest studenata FOI-a Sveučilištu Centralna Florida te je raspisan preliminarni natječaj za studentsku razmjenu s University of Central Florida.

Troškove boravka na Floridi snosi partnersko Sveučilište iz SAD-a. Postoji mogućnost da studenti participiraju u dijelu troškova avionske karte. Studenti sami snose trošak izdavanja vize za ulaz u SAD. Na natječaj se mogu javiti svi studenti preddiplomskog i diplomskog studija te studenti koji su diplomirali unutar proteklih godinu dana.

Sveučilište iz Orlanda - University of Central Florida http://www.ucf.edu i Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu su potpisnici  bilateralnog sporazuma o akademskoj suradnji s ciljem omogućavanja međunarodne razmjene studenata.

Za sve vas koji ste zainteresirani za ovu razmjenu, raspisan je

P R E L I M I N A R N I  N A T J E Č A J 

za STUDENTSKU RAZMJENU s University of Central Florida

Za prijavu su potrebni sljedeći dokumenti na engleskom jeziku:

 • Kratak životopis studenta
 • Motivacijsko pismo
 • Prijepis ocjena
 • Koncept rada/prezentacije s jednim od slijedećih naslova (max. 1 500 riječi):
 • „The ICT Ussage for Cultural Diversity and Local Integration“

  Information Fluency and Cultural Diversity“

  “Perceptions of Multicultural College Students”

  “Widening Participation and Information Fluency”

  “Human Rights and ICT”

  Prijavu molimo dostaviti u Dekanat osobno ili putem pošte najkasnije do 15. siječnja 2013., s naznakom „Za natječaj UCF“. Prijedlog rada treba sadržavati naslov, abstrakt, ključne riječi, teoretski uvod i metodologiju te popis literature.

  Kriteriji za odabir će biti kvaliteta predložene teme, prosjek ocjena, poznavanje engleskog jezika i dosadašnje sudjelovanje u volontiranju.

  Za dodatne informacije možete se obratite doc.dr.sc. Violeti Vidaček-Hainš vvidacek@foi.hr ili Izabeli Oletić, mag. polit. izabela.oletic@foi.hr u Uredu za međunarodnu suradnju.