Skip to content Skip to navigation

Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti

Objavljeno: 04.03.2019

Fakultet organizacije i informatike Varaždin raspisuje Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programiranje na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti. Rok za prijavu je 31. ožujka 2019. godine.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor

 

Jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programiranje na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti.

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, dokaz o državljanstvu, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prilikom prijave na natječaj pristupnici sačinjavaju opću prijavu temeljem odgovarajućih zakonskih akata a uz nju prilažu i dodatnu tablicu s pokazateljima, u kojima kategoriziraju svoj dosadašnji rad sukladno Instruktivnim pokazateljima koji služe kao preporuka članovima povjerenstava, odnosno Fakultetskom vijeću prilikom donošenja odluka o izboru na radno mjesto u znanstveno nastavnom zvanju docenta, a koji se nalaze na ovoj poveznici.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (propise možete vidjeti ovdje).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.