Skip to content Skip to navigation

Natječaj za izbor docenta i suradnika - asistenta

Objavljeno: 18.04.2019

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i informacijske znanosti te dva suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta. Rok za prijavu na natječaj je 17. svibnja 2019., a više detalja pročitajte u nastavku.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz sigurnost i mreže računala na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo

2. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz informatiku na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo

3. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

  Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 1. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje jeraspisan natječaj.

Prilikom prijave na natječaj pristupnici sačinjavaju opću prijavu temeljem odgovarajućih zakonskih akata, a uz nju prilažu i dodatnu tablicu s pokazateljima, u kojima kategoriziraju svoj dosadašnji rad sukladno Instruktivnim pokazateljima koji služe kao preporuka članovima povjerenstava, odnosno Fakultetskom vijeću prilikom donošenja odluka o izboru na radno mjesto u znanstveno nastavnom zvanju docenta, a koji se nalaze ovdje.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkama 2. – 3. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike pod točkama 2. – 3. je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Za radna mjesta pod točkama 2. – 3. provest će se psihološko testiranje.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.