Skip to content Skip to navigation

Natječaj - red.prof., doc., posdok., asist.

Objavljeno: 26.09.2022

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, raspisuje Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora, jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto docenta, jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda te jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

  • jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz elektroničko i mobilno poslovanje i upravljanje odnosima s klijentima na Katedri za razvoj informacijskih sustava
  • jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode
  • jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, za grupu predmeta vezanih uz mreže računala i operacijske sustave na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo
  • jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz informacijske računalne sustave i informatiku u poslovanju na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo


Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 1. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, kopije diploma, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 2. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 3. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Uvjet za radno mjesto poslijedoktoranda pod točkom 3. je doktorat znanosti u području tehničkih znanosti, polju računarstvo.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 4. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog  studija, potvrdu ukoliko se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike pod točkom 4. je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 3,5 na diplomskoj razini studija.

Prilikom prijave na natječaj pristupnici trebaju navesti za koju točku natječaja se prijavljuju.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Za radna mjesta pod točkom 4. ovog natječaja provest će se psihološko testiranje.

Od pristupnika kojima hrvatski jezik nije materinji može se tražiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.