Skip to content Skip to navigation

Natječaj - redoviti profesor i izvanredni profesor

Objavljeno: 01.06.2022
Pisanje na računalu

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti te jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

1. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz višeagentne sustave na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

2. jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz metodiku nastave informatike na Katedri za strane jezike i općeobrazovne discipline

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu,  kopije diploma, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prilikom prijave na natječaj pristupnici trebaju navesti za koju točku natječaja se prijavljuju.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Od pristupnika kojima hrvatski jezik nije materinji može se tražiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.