Skip to content Skip to navigation

Natječaj - izvanredni profesor

Objavljeno: 27.07.2022
Pisanje na računalu

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora. Više pročitajte u nastavku Natječaja.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz poslovne procese, mjerenje organizacijskih performansi i digitalnu transformaciju na Katedri za organizaciju

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu,  kopije diploma, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Za dodatne informacije vezane uz podmirivanje troškova izbora pristupnici se mogu javiti u tajništvo Fakulteta.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Od pristupnika kojima hrvatski jezik nije materinji može se tražiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.