Skip to content Skip to navigation

Natječaj - 2 izvanredna profesora i predavač

Objavljeno: 21.06.2022
Pisanje dokumenta

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Natječaj za 2 nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora te jednog nastavnika u nastavnom zvanju i radnom mjestu predavača. Više pročitajte u nastavku.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

  1.  jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poduzetništvo na Katedri za gospodarstvo 
  2.  jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz marketing na Katedri za gospodarstvo 
  3.  jednog nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, za grupu predmeta vezanih uz sigurnost, mreže računala i operacijske sustave na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu)

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu,  kopije diploma, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prilikom prijave na natječaj pristupnici trebaju navesti za koju točku natječaja se prijavljuju.

Za dodatne informacije vezane uz podmirivanje troškova izbora pristupnici se mogu javiti u tajništvo Fakulteta.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Za radno mjesto pod točkom 3. ovog natječaja provest će se psihološko testiranje.

Od pristupnika kojima hrvatski jezik nije materinji može se tražiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.