Skip to content Skip to navigation

Nastupno predavanje – dr. sc. Suzana Keglević Kozjak

Objavljeno: 07.10.2021
mikrofon u dvorani

Dana 25. listopada 2021. godine u sklopu redovite nastave na Fakultetu organizacije i informatike, s početkom u 16:15 sati bit će održano nastupno predavanje dr. sc. Suzane Keglević Kozjak na temu „Račun dobiti i gubitka u funkciji mjerenja uspješnosti poslovanja“.

U skladu s Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno - nastavna, umjetničko - nastavna i nastavna zvanja, uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 5. listopada 2005. godine

 

OGLAŠAVAM

da će dana 25. listopada 2021. godine, s početkom u 16:15 sati, u sklopu redovite nastave iz predmeta Računovodstvo, biti održano

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. SUZANE KEGLEVIĆ KOZJAK

predloženice za izbor u znanstveno - nastavno zvanje DOCENTICE za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz računovodstvo na Katedri za gospodarstvo

RAČUN DOBITI I GUBITKA U FUNKCIJI MJERENJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

Nastupno predavanje održat će se u dvorani 1 Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Prilaz Fausta Vrančića 3 (FOI 2), u skladu sa svim epidemiološkim mjerama.

Nastupno predavanje održat će se pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, predsjednica
  2. Prof. dr. sc. Lajoš Žager, član
  3. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Kovšca, član

te nastavnicima i studentima Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

DEKANICA:

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v.r.