Skip to content Skip to navigation

Obrana doktorskog rada – Matija Novak

Objavljeno: 20.12.2019

U ponedjeljak, 03. veljače 2020. godine Matija Novak  branit će svoj doktorski rad.

Na temelju članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 104. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, članka 44. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju u FOI i odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike od 17. prosinca 2019. godine

MATIJA NOVAK

branit će doktorski rad

EFFECT OF SOURCE-CODE PREPROCESSING TECHNIQUES ON PLAGIARISM DETECTION ACCURACY IN STUDENT PROGRAMMING ASSIGNMENTS

/ UTJECAJ TEHNIKA ZA PREDOBRADU IZVORNOG KODA NA TOČNOST OTKRIVANJA PLAGIJATA U STUDENTSKIM ZADACIMA IZ PROGRAMIRANJA /

u ponedjeljak, 03. veljače 2020. godine u 12:00 sati na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Pavlinska 2, Vijećnica (III kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Dr. sc. Jasminka Dobša, redovita profesorica na Fakultetu organizacije i informatike, predsjednica
  2. Dr. sc. Marjan Krašna, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru, član
  3. Dr. sc. Neven Vrček, redoviti profesor u trajnom zvanju na Fakultetu organizacije i informatike, član
  4. Dr. sc. Zlatko Stapić, docent na Fakultetu organizacije i informatike, zamjena člana