Skip to content Skip to navigation

Natječaj za znanstvene novake

Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin raspisuje natječaj za izbor dva znanstvena novaka.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

 Varaždin

raspisuje 

NATJEČAJ

za izbor

  • jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistent (m/ž) na određeno vrijeme za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na projektu 016-0161217-0769 „Razvoj matematičkih modela za unaprijeđenje kvalitete usluga u javnom sektoru“
  • jednog znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistent (m/ž) na određeno vrijeme za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na      projektu 016-0161199-1715 „Informacijska infrastruktura i interoperabilnost“
  • Pristupnici za izbor pod dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

    Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, ovjerene kopije diploma, prijepis ocjena i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najuspješnije diplomiranih studenata ili je jedan od 10 najboljih diplomiranih studenata, domovnicu te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor znanstvenog novaka/asistenta. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. Znanstvena organizacija mora izabrati kandidata koji je diplomirao kao jedan od 10% najboljih studenata na godini ili kao jedan od 10 najboljih diplomiranih studenata ukoliko je broj studenata na tom smjeru manji od 100, vodeći pri tom računa i o dužini studiranja. Iznimke su moguće jedino za osobe koje su već tijekom studija bile aktivno uključene u znanstveno-istraživački rad (izvan diplomskog rada), što se dokazuje znanstvenim publikacijama, sudjelovanjem na kongresima, nagradama, preporukama i sl. 

    Prijave na natječaj za primaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.