Skip to content Skip to navigation

Natječaj za Studentskog pravobranitelja na FOI-ju

Objavljeno: 11.02.2020

Skupština Studentskog zbora Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (SZFOI), sukladno čl. 17. st. 1 Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007), donijela je 6. veljače 2020. odluku na temelju koje se raspisuje natječaj za Studentskog pravobranitelja na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati, uz ograničenja iz čl. 14 st. 3 Zakona, kako bi sudjelovali u natječaju za obavljanje poslova Studentskog pravobranitelja su:

  • da su studenti ili studentice Fakulteta organizacije i informatike (s izuzetkom studenata i studentica prvih godina studija);
  • da su spremni kontinuirano i aktivno pratiti pravilnike, njihove izmjene te odluke donesene na Fakultetu s ciljem pružanja savjetodavne usluge studentima u vezi pitanja studiranja na Fakultetu;
  • da su spremni s ciljem rješavanja studentskih problema posredovati između studenata i nastavnog osoblja na Fakultetu;
  • da se vode zadaćama propisanim čl. 17. st. 3 Zakona.

Dokumentacija koju je uz prijavu na natječaj potrebno priložiti je motivacijsko pismo u kojem je obrazloženo što kandidata čini sposobnim za obavljanje funkcije Studentskog pravobranitelja.

Za prijavu na Natječaj potrebno je ispuniti online obrazac na adresi: http://limesurvey.srce.hr/924279?lang=hr. Ispunjavanje online obrasca i konačno slanje rezultata korištenjem navedenog obrasca podrazumijeva prijavu na ovaj natječaj. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Rok za prijavu na Natječaj i predaju tražene dokumentacije je 23:55 h 24. veljače 2020. Zaprimljene prijave razmotrit će povjerenstvo sastavljeno od članova Studentskog zbora FOI-ja zaključno s 27. veljače 2020. te će se, prema potrebi, nakon toga obaviti razgovor s užim krugom kandidata.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na web stranicama Fakulteta organizacije i informatike, Facebook stranici Studentskog zbora FOI-ja, i oglasnoj ploči Studentskog zbora FOI-ja, najkasnije 28. veljače 2020.

Za sva pitanja u vezi Natječaja nadležan je Studentski zbor FOI.

OBRAZAC ZA PRIJAVU