Skip to content Skip to navigation

Natječaj za izbor suradnika - asistenata

Objavljeno: 26.04.2023

Fakultet organizacije i informatike objavljuje natječaj za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze podataka na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti.

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022).

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma prijediplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena prijediplomskog i diplomskog  studija, potvrdu ukoliko se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor na radno mjesto za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 3,5 na diplomskoj razini studija.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Od pristupnika kojima hrvatski jezik nije materinji može se tražiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za radna mjesta iz ovog natječaja može se provesti psihološko testiranje.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijava na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu e-pošte: natjecaji@foi.unizg.hr.