Skip to content Skip to navigation

Natječaj za izbor jednog suradnika - asistent (matematika)

Objavljeno: 30.08.2023
Aktivan do:
29.09.2023

Fakultet organizacije i informatike raspisuje natječaj za jednog suradnika na suradničko radno mjesto asistenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

jednog  suradnika na suradničko radno mjesto asistenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika, za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022).

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma prijediplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena prijediplomskog i diplomskog  studija, potvrdu ukoliko se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, popis radova i same radove te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor na radno mjesto za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili težinski prosjek pristupnika iznad 3,5 na diplomskoj razini studija.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Od pristupnika kojima hrvatski jezik nije materinji može se tražiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Za radno mjesto iz ovog natječaja može se provesti psihološko testiranje.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijava na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu e-pošte: natjecaji@foi.unizg.hr.