Skip to content Skip to navigation

NATJEČAJ - ASISTENT - zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu

Objavljeno: 07.11.2019

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu objavljuje natječaj za jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, za grupu predmeta vezanih uz računalne mreže i operacijske sustave na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo - zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu. Natječaj je objavljen u NN broj 106/2019. s datumom 6. studenog 2019. Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili iz područja tehničkih znanosti, polje računarstvo, za grupu predmeta vezanih uz računalne mreže i operacijske sustave na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu)

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, ,45/09 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na diplomskoj razini studija.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Za radno mjesto iz ovog natječaja provest će se psihološko testiranje.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.