Skip to content Skip to navigation

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (Info Chill Zona)

Objavljeno: 31.01.2023

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora površine 162,2 m2 koja se nalazi u podrumu zgrade Fakulteta organizacije i informatike, Pavlinska 2, Varaždin (prostor Info Chill Zone) u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti za pripremu i usluživanje pića. Informacije o prostoru i namjeni, opremljenosti, zakupu i uvjetima natječaja objavljene su u nastavku. Kontakt za razgledavanje prostora je 099 3390 803.

Sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pisanih ponuda

1. Predmet Javnog natječaja je zakup poslovnog prostora – jedne prostorije koja se nalazi u podrumu zgrade Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, Varaždin (u daljnjem tekstu: Zakupodavac).

2. Informacije o prostoru i namjeni

a) poslovni prostor daje se u zakup isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za pripremu i usluživanje pića

b) postoji mogućnost usluživanja hrane, ali samo ukoliko je pripremljena izvan objekta

c) prostor za zakup sastoji se od prostora za pripremu pića, šanka, prostorije za posluživanje pića, spremišta, hodnika i sanitarnog čvora ukupne površine 162,2 kvadratna metra

d) prostor se nalazi u sklopu prostora koji je namijenjen okupljanju studenata

e) postoji mogućnost korištenja vanjske terase uz stražnji dio zgrade površine 40 kvadratnih metara

f) postoji poseban ulaz sa stražnje strane, odnosno uz terasu

g) radno vrijeme ponuditelj je dužan uskladiti s radnim vremenom Zakupodavca

h) u prostoru unutar zgrade nije dozvoljeno pušenje

i) puštanje glazbe je dopušteno

j) zakupnik se dužan kod formiranja cijena konzultirati sa Zakupodavcem

3. Opremljenost prostora

Poslovni prostor nalazi se u stanju potpune građevinske dovršenosti i opremljen je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (priključak električne energije, vode, plina, telefona, uređaji za pripremu i pohranu hrane i pića, ventilacija, klimatizacija, sanitarni čvor, oprema, namještaj).

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju pa je zakupnik obvezan predmetni poslovni prostor urediti, odnosno po potrebi privesti svrsi o svom trošku. Uložena sredstva nakon isteka roka zakupa ne vraćaju se zakupniku.

Zakupnik ne smije raditi preinake poslovnog prostora kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, namjena, vanjski izgled niti bilo koje radove unutar poslovnog prostora bez prethodne suglasnosti Zakupodavca.

4. Informacije o zakupu

Poslovni prostor daje se u zakup na razdoblje od godinu dana.

Minimalna cijena zakupa za poslovni prostor iznosi 400,00 eura mjesečno za 11 mjeseci u godini uvećano za iznos PDV-a, osim mjeseca kolovoza kada će mjesečna zakupnina iznositi 200,00 eura uvećano za iznos PDV-a.

Režijske troškove snosi zakupnik temeljem računovodstvenog obračuna.

Osim troškova zakupnine i režijskih troškova, zakupnik je dužan snositi troškove čišćenja i snabdijevanja povezanih sanitarnih prostorija sanitarnim materijalom, troškove svih isprava potrebnih za obavljanje djelatnosti, koje zahtijevaju ovlaštena tijela, troškove održavanja poslovnih prostora, namještaja i opreme, troškove nabave novog namještaja i opreme te troškove polica osiguranja.

Zakupnina će se obračunavati mjesečno za prethodni mjesec.

Prostor se može razgledati radnim danom od 8-14 sati uz prethodnu najavu na broj telefona: 099 3390803.

UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

1. Pravo podnošenja pisane ponude za poslovni prostor imaju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, a koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

2. Pravo na zakup ima gospodarski subjekt koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine. Početni iznos zakupnine iznosi 400,00 eura mjesečno + PDV.

Ako dva gospodarska subjekta ponude isti najviši iznos zakupnine, a ispunjavaju uvjete natječaja, isti će biti pozvani da u roku 24 sata pisanim putem dostave u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine koji ne smije biti niži od prvotne ponude.

3. Prostor se ne može davati u podzakup.

PISANA PONUDA TREBA SADRŽAVATI :

ispunjeni obrazac koji je prilog ovom natječaju – PONUDBENI LIST, a koji je moguće preuzeti na web stranicama Fakulteta gdje je objavljen natječaj

Uz Ponudbeni list se prilaže:

  • preslika osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu – obrtnika
  • izvornik ili preslika rješenja ili izvadak iz obrtnog registra ne starijeg od 3 mjeseca od objave javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ponuđene djelatnosti (za fizičku osobu – obrtnika)
  • izvornik ili preslika rješenja ili izvadak iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od 3 mjeseca od objave javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje ponuđene djelatnosti (za pravnu osobu)
  • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana od dana dostave ponude na javni natječaj o podmirenim poreznim davanjima te doprinosima
  • potvrda nadležnog općinskog suda da protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u tvrtki nije podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela

NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Poštom ili osobno na adresu:

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike (dekanat, 1. kat)

Pavlinska 2

42000 Varaždin

„za natječaj za zakup poslovnog prostora (ugostiteljski obrt) – NE OTVARAJ“

Rok za podnošenje ponuda je 13. veljače 2023. do 13 sati.

Otvaranje ponuda nije javno.

O rezultatima javnog natječaja sudionicima se šalje obavijest.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu u roku od 15 dana od okončanja javnog natječaja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj bez opravdanog razloga ne potpiše ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja istog te Zakupodavac može sklopiti ugovor s prvim sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem ili može poništiti javni natječaj.

Zakupnik je dužan započeti s obavljanjem ugovorene djelatnosti najkasnije u roku od 8 dana od dana stupanja u posjed prostora.

Troškove tekućeg održavanja snosi zakupnik, a pojedinosti vezano za iste definirat će se ugovorom o zakupu.

Pri sklapanju ugovora, a najkasnije do stupanja u posjed poslovnog prostora, zakupnik treba priložiti bjanko zadužnicu solemniziranu od javnog bilježnika kao osiguranje podmirenja zakupnine i ostalih troškova koji terete poslovni prostor u visini od 1.000,00 eura, a koja će se naplatiti ako zakupnik tijekom zakupnog odnosa ne podmiri dospjelu obvezu najmanje dva mjeseca uzastopno ili tri mjeseca u bilo kojem razdoblju tijekom trajanja zakupnog odnosa.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Zakupodavac zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.

 

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Dekanica:

prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep