Skip to content Skip to navigation

Upisi na diplomski studij EP

Upis na studij je mogući s preddiplomskog studija Ekonomika poduzetništva, zatim s preddiplomskog studija Ekonomskog fakulteta iz Osijeka koji se već nekoliko godina u kontinuitetu izvodi u Varaždinu, ali i sa svih ostalih preddiplomskih studija koji se izvode na Ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj, te svih ostalih preddiplomskih studija koji nisu u području ekonomije, ali imaju orijentaciju prema društvenim znanostima. Npr. PDS na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, ali uz potrebu polaganja razlikovnih ispita zavisno od završenog preddiplomskog studija.

Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno

 

105
studenata

 

90 redovnih studenata
15 izvanrednih studenata

Prijave i upisi u prvu godinu diplomskih studija odvijaju se na daljinu u sustavu FOI Upisi.

Prijave za upis u sustavu FOI Upisi bit će otvorene od 20. kolovoza 2020. u 8.00 sati do 21. rujna 2020. u 15.00 sati, a detaljne upute bit će objavljene naknadno.

Sva potrebna dokumentacija šalje se poštom nakon prijave za upis u sustavu i treba biti zaprimljena na Fakultetu najkasnije 21. rujna 2020.

Za upis na diplomski studij studenti Fakulteta organizacije i informatike moraju imati položene sve ispite te potvrđenu izjavu o izvornosti i predaji finalne verzije rada (u sustavu FOI Radovi - korak 9. u proceduri) do 21. rujna 2020. godine do 14.00 sati (prijave za upis na diplomski studij su istog dana do 15.00 sati), a završni rad treba biti obranjen do 30. rujna 2020.

Napomena: Studenti razlikovne godine diplomskih studija koji su stekli uvjete za upis u prvu godinu diplomskog studija također su obavezni prijaviti se za upis u prvu godinu diplomskog studija u sustavu FOI Upisi i poslati svu dokumentaciju kao i ostali pristupnici.

Rang-lista za upis bit će objavljena 22. rujna 2020. u 14.00 sati na web stranicama Fakulteta.

Upis u prvu godinu diplomskog studija u sustavu FOI Upisi bit će otvoren 23. rujna 2020. od 08.00 do 15.00 sati.

Help Desk: upisi@foi.unizg.hr

Uz prijavu u sustavu FOI Upisi obavezno se prilaže:

 • digitalna osobna fotografija
 • fotografija osobne iskaznice s obje strane i fotografija vlastoručnog potpisa (samo pristupnici koji nemaju korisnički račun na FOI)
 • dokaz o uplati naknade troškova postupka verifikacije dokumenata i izdavanja rješenja o prijelazu na FOI za studente s drugih visokih učilišta u iznosu od 200,00 kn (primjer pod Školarina) – plaćanje je moguće i karticama direktno u sustavu FOI Upisi preko sustava WSPay

Nakon prijave u sustavu FOI Upisi obavezno se poštom šalje sljedeća dokumentacija
(samo pristupnici s drugih visokih učilišta):

 • svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju ili potvrda o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) ili potvrda o predanom završnom radu u referadu (obrana završnog rada obavezno treba biti do  dana objave rang-liste) 
 • prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija (izvornik ili ovjerena preslika)
 • nastavni plan i program po kojem je završen prethodni studij, ovjeren od strane visokog učilišta
  (ne šalju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Ekonomskog fakulteta  Sveučilišta  u Zagrebu,  Splitu,  Osijeku,  Rijeci  ili  Puli i prijavljuju se na diplomski studij Ekonomika poduzetništva) 
 • omotnica (A4) s točnom adresom pristupnika i poštanskom markom u vrijednosti od 10 kn

Pristupnici koji su završili ili završavaju studij na FOI ne trebaju slati dokumentaciju.

Tijekom postupka upisa u sustavu FOI Upisi obavezno se prilaže:

 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 350,00 kn (i školarine) – plaćanje je moguće i karticama direktno u sustavu FOI Upisi preko sustava WSPay

Za dovršetak postupka upisa obavezno se poštom šalje:

 • ugovor u studiranju (preuzet iz sustava FOI Upisi)
 • potvrda o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) – ako nije dostavljena prilikom prijave za upis (samo studenti drugih visokih učilišta)

Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali se u natječajnom roku nije upisao, gubi pravo na upis.

Pristupnici koji upisuju razlikovnu godinu, a nisu do sada bili studenti Fakulteta organizacije i informatike mogu tijekom cijele godine predati gore navedene dokumente radi provedbe provjere da li zadovoljavaju uvjete za upis u razlikovnu godinu.