Skip to content Skip to navigation

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore

Objavljeno: 08.05.2019

Dekan Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu donosi Odluku o imenovanju Povjerestva za prigovore za provođenje ponovljenih Studentskih izbora za Studentski zbor Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Više u nastavku.

Na temelju članka 7. Pravilnika o izborima za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i Odluke dekana Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu o raspisivanju ponovljenih izbora za Studentski zbor Fakulteta organizacije i informatike od 29. travnja 2019. godine, dekan Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu donosi sljedeću

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za prigovore

I.

Osniva se Povjerenstvo za prigovore za provođenje ponovljenih Studentskih izbora za Studentski zbor Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, koji će se održati u utorak 4. lipnja 2019. i u srijedu 5. lipnja 2019. godine.

II.

Povjerenstvo za prigovore imenujem u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Ivan Magdalenić, predsjednik (zamjenica doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac)
  2. Doc. dr. sc. Goran Hajdin, član (zamjenica doc. dr. sc. Irena Kedmenec)
  3. Doc. dr. sc. Darko Andročec, član (zamjenik doc. dr. sc. Nikola Ivković)
  4. Sanjin Halavuk, student, član (Maja Rukav, studentica, zamjenica člana)
  5. Katarina Bartolović, studentica, članica (Valentina Požar, studentica, zamjenica članice)

III.

Zadaće Povjerenstva za prigovore propisane su Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne novine 71/2007) i Pravilnikom  o izborima za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

 

                                                                                              D E K A N:

                                                                                   Prof. dr. sc. Neven Vrček

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore