Skip to content Skip to navigation

Natječaj - Tajnik

Objavljeno: 24.11.2021
Pisanje na računalu

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor i imenovanje rukovoditelja odsjeka u područnoj službi / tajnika Fakulteta.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje  rukovoditelja odsjeka u područnoj službi / tajnika Fakulteta

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • Završen dodiplomski, diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke,
  • 5 godina radnog staža na organizacijskim poslovima u obrazovnoj djelatnosti,
  • poznavanje sustava znanosti i visokog obrazovanja
  • poznavanje rada na računalu,
  • poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika,
  • sposobnost komuniciranja odnosno rada sa strankama.

Tajnika Fakulteta imenuje dekan Fakulteta na razdoblje od 4 godine.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • domovnicu,
  • dokaze o stručnoj spremi.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Prijave na natječaj s kopijom tražene dokumentacije o uvjetima podnose se u roku od  8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42000 Varaždin, s naznakom «NATJEČAJ ZA RUKOVODITELJA ODSJEKA U PODRUČNOJ SLUŽBI / TAJNIKA FAKULTETA».

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.