Skip to content Skip to navigation

Natječaj Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje

Objavljeno: 06.07.2016

Objavljen je natječaj za upis u program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje nastavnika. Natječaj je otvoren do 26. rujna 2016. godine.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet organizacije i informatike

42 000 Varaždin, Pavlinska 2
tel. 042/390-800, faks: 042/213-413
Raspisuje natječaj za upis u program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko
obrazovanje nastavnika

Program je namijenjen stjecanju nastavničkih kompetencija polaznika koji se (prema odredbama iz članka 105. točke 6.,7., 8. i 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ) „…mogu zaposliti na poslovima nastavnika predmetne nastave, stručnog suradnika i odgajatelja, a završile su diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, ili stručni studij odgovarajuće vrste.“ Planira se upis do 60 polaznika po ciklusu izvođenja.
Prijavi li se za upis u program više od 60 pristupnika, rangirati će se na sljedeći način:

  • Pristupnici koji su zaposleni u sustavu obrazovanja kao predmetni nastavnici, imaju prvenstvo pred ostalima i kao takvi se svi rangiraju prije ostalih pristupnika. Između pristupnika koji su zaposleni kao predmetni nastavnici, rang lista se formira na način da se najprije rangiraju pristupnici koji su završili diplomski ili integrirani studij, zatim dodiplomski studij pa preddiplomski studij. Pristupnici koji su završili istu razinu studija rangiraju se prema prosjeku ocjena najviše završene razine studija.
  • Pristupnici koji nisu zaposleni u sustavu obrazovanja kao predmetni nastavnici razvrstavaju se na rang listu nakon njih. U toj grupi pristupnika rang lista se formira na način da se najprije rangiraju pristupnici koji su završili diplomski ili integrirani studij, zatim dodiplomski studij pa preddiplomski studij. Pristupnici koji su završili istu razinu studija rangiraju se prema prosjeku ocjena najviše završene razine studija.

Prijave: Natječaj je otvoren do 26. rujna 2016. godine
Upisi: od 27. rujna  - 1. listopada 2016. godine

Pristupnici za program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje nastavnika pisanu prijavu mogu predati osobno ili poslati poštom na adresu:
Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.

Prijava treba sadržavati: ispunjeni obrazac za upis u program (dostupno na: www.foi.unizg.hr/ppdmo) rodni list, domovnicu, diplomu o završenom studiju, te potvrdu poslodavca ukoliko pristupnik radi u sustavu obrazovanja kao predmetni nastavnik.
Cijena programa je 7.200,00 kuna, a cijena upisnine 200,00 kuna. 

Predavanja će početi u listopadu akademske godine 2016./17.
Obavijesti o upisu, plaćanju i rasporedu predavanja bit će objavljene pravovremeno na mrežnim stranicama Fakulteta organizacije i informatike (www.foi.unizg.hr/studiji/czvu/ppdmo)

Za upis je potrebno pripremiti sljedeće dokumente:

  • diplomu o završenom studiju
  • rodni list (preslika)
  • domovnicu (preslika)
  • dvije fotografije (4x3)
  • potvrdu poslodavca ukoliko pristupnik radi u sustavu obrazovanja kao predmetni nastavnik

Kontakt:
Referada za poslijediplomski studij, telefon 042/390-808,e-mail: pdsreferada@foi.hr

O programu i prijave