Skip to content Skip to navigation

Natječaj - nastavnik i stručni savjetnici

Objavljeno: 21.12.2022

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike raspisuje natječaj za izbor jednog nastavnika na radno mjesto predavača za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo te pet (5) izvršitelja na radno mjesto stručnog savjetnika. Više informacija u nastavku.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. jednog nastavnika na radno mjesto predavača za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, za grupu predmeta vezanih uz operacijske sustave i mreže računala na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo

 

  1. pet (5) izvršitelja na radno mjesto stručnog savjetnika (u sustavu znanosti i visokog obrazovanju), za područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti

 

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) i Statuta Fakulteta organizacije i informatike.

Prijavi na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor na radno mjesto za koje je raspisan natječaj.

Na radno mjesto pod točkom 2., stručni savjetnik, može biti birana osoba sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem i najmanje sedam (7) godina rada u području u kojem se bira, ili završenim sveučilišnim poslijediplomskim studijem i najmanje pet (5) godina rada u području u kojem se bira, ili s doktoratom znanosti i najmanje tri (3) godine rada u području u kojem se bira.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Od pristupnika kojima hrvatski jezik nije materinji može se tražiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prilikom prijave na natječaj pristupnici trebaju navesti za koju točku natječaja se prijavljuju.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijava na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u elektroničkom obliku u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu e-pošte: natjecaji@foi.unizg.hr