Skip to content Skip to navigation

Raspisan natječaj za dva asistenta

Objavljeno: 29.11.2019

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Varaždin raspisuje natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze podataka na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti te jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz uvod u operacijske sustave i računalne mreže u poslovanju na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet organizacije i informatike

Varaždin

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze podataka na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz uvod u operacijske sustave i računalne mreže u poslovanju na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo

Pristupnici za izbor dužni su, pored općih uvjeta, ispunjavati i uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 1. su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, dokaz o poznavanju engleskog jezika, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike pod točkom 1. je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na diplomskoj razini studija.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 2. su dužni priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog studija, dokaz o poznavanju engleskog jezika, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj.

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru i dodatnoj provjeri znanja iz engleskog jezika.

Za radno mjesto iz točke 1. ovog natječaja provest će se psihološko testiranje.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.