Skip to content Skip to navigation

Nina Begičević Ređep

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep
Redovita profesorica
Odjel:
Laboratorij za strateško planiranje i odlučivanje - Voditeljica
Katedra za kvantitativne metode - Pridruženi član
Katedra za organizaciju
 
+385 42 390805
 
FOI 1
Istočno krilo, 1. kat
Dekanat

Dodatne informacije

Nina Begičević Ređep rođena je 1980. godine u Varaždinu, gdje je završila osnovnu školu i I. Gimnaziju Varaždin. Diplomirala je na Fakultetu organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. Od listopada 2003. godine zaposlena je na Fakultetu organizacije i informatike kao stručni suradnik na projektu "E!2584 Eurotourism Ulixes - Intelligent Tourist Organization (0016014)". Od prosinca 2005. godine prelazi u status znanstvenog novaka/asistenta na projektu "Evaluacija učinaka primjene informacijskih tehnologija (0016017)". Godine 2005. završava poslijediplomski znanstveni magistarski studij "Menadžment poslovnih sustava" na FOI-ju. U prosincu 2008. godine brani doktorsku disertaciju pod nazivom "Višekriterijski modeli odlučivanja u strateškom planiranju uvođenja e-učenja". Godine 2009. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje: informacijske i komunikacijske znanosti – informacijski sustavi i informatologija. U svibnju 2015. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice. U 2019. godini izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovne profesorice u području društvenih znanosti, polje: informacijske i komunikacijske znanosti – informacijski sustavi i informatologija.

Nositeljica je kolegija Poslovno odlučivanje na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informacijski i poslovni sustavi te kolegija Poslovno odlučivanje na preddiplomskom sveučilišnom studiju Ekonomika poduzetništva kao i kolegija Analiza poslovnih odluka na diplomskom sveučilišnom studiju Ekonomika poduzetništva. Predaje i na doktorskom studiju FOI-ja Informacijske znanosti kao i na nekoliko poslijediplomskih sveučilišnih studija. 

Područja njenog interesa su vezana uz poslovno odlučivanje i teoriju odlučivanja, strateško planiranje, metode za višekriterijsko odlučivanje, planiranje i odlučivanje u obrazovanju, primjenu digitalnih tehnologija u obrazovanju te e-učenje.

Autorica je više od 80 znanstvenih radova te je suautorica sveučilišnog udžbenika Poslovno odlučivanje, više poglavlja knjiga te monografija (popis u nastavku).

Od 2011. do 2015. obnašala je dužnost prodekanice za poslovanje na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, te nakon toga preuzima funkciju prodekanice za znanstvenoistraživački rad koju je obnašala do 2019. godine. U listopadu 2019. godine stupa na funkciju dekanice Fakulteta kao prva žena na toj poziciji na FOI-ju.

Sudjelovala je kao istraživačica/suradnica na više od dvadeset znanstvenih i razvojnih projekata (Horizon 2020, INTERREG, Erasmus, HRZZ, Tempus, ESF, IPA, LLP, EUREKA i dr.) (popis projekata u nastavku).

Trenutno vodi projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom “Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja (HELA)” te koordinira timom FOI-ja na projektu B “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola. 

U uredništvu je međunarodnog časopisa IJAHP (International Journal of the Analytic Hierarchy Process) te časopisa Croatian Operational Research Review. U programskom je odboru konferencija SYMORG, CECIIS,  DIGITOMICS, IFIP DSS, SST i dr.

Recenzentica je za časopise Applied Soft Computing, Project Management, IJAHP, Central European Journal of Operational Research, Journal of Information and Organizational Sciences, Management i druge. 

Članica je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja. Također je članica U.S. Alumnia i U.S. Affiliates Community-ja. 

U 2018. godini osnovala je Laboratorij za strateško planiranje i odlučivanje čija je voditeljica (https://decision-lab.foi.hr/o-labu). 

Osmislila je i održala više radionica i stručnih usavršavanja s fokusom na strateško planiranje i odlučivanje kao i uvođenje digitalnih tehnologija u obrazovanje. 

Bila je stipendistica američke Vlade te se usavršavala na University of Pittsburgh – Katz Graduate School of Business pod mentorstvom profesora Thomasa Saatya. 

Bila je članica više povjerenstava i radnih skupina, poput Povjerenstva za uvođenje informatike osnovanog od strane MZO-a, članica Povjerenstva za izradu strategije digitalnog sazrijevanja škola i školskog sustava, Povjerenstva za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu i dr. 

Bila je predsjednica Povjerenstva za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije, vijećnica u Županijskoj skupštini Varaždinske županije u nekoliko mandata, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, članica Upravnog vijeća Instituta za društvena istraživanja, članica Nadzornog odbora Tehnološkog parka Varaždin (TPV) kao i članica skupštine TPV-a i dr. 

Za svoj rad i postignuća dobila je više nagrada koje se također navode u nastavku.

Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

Udana je i majka kćeri Ene.

Znanstveni projekti Hrvatske zaklade za znanost i MZO-a:

 1. Hrvatska zaklada za znanost: Podizanje zrelosti visokih učilišta za
  implementaciju analitika učenja - HELA, 2021.-2025.
 2. Hrvatska zaklada za znanost: Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju - primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu – HigherDecision, 2015.-2019.
 3. Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvitak Republike Hrvatske: Ishodi učenja u interdisciplinarnim studijskim programima INTER-OUTCOMES, 2007.-2008.
 4. Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvitak Republike Hrvatske: Referalni centar za upravljanje kvalitetom u institucijama visokog školstva, 2005.- 2006.
 5. 0161217 "Razvoj matematičkih modela za unapređenje kvalitete usluga u javnom sektoru", 2007. - 2014.
 6. 0016017 "Evaluacija učinaka primjene informacijskih tehnologija", 2002. - 2005.
 7. 0016014 "Inteligentne organizacije", 2002.- 2005.

 

Međunarodni i nacionalni projekti:

 1. ERASMUS projekt AMED - “Advancing higher education in Maldives through E-learning Development", 2019.-2022.
 2. ESF projekt “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)”, 2015.-2019.
 3. HORIZON 2020 CRISS, Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools, 2017.-2019.
 4. INTERREG DIGITRANS, Digital transformation in the Danube region, 2017.-2019.
 5. ESF projekt “Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu”, 2014.-2016.
 6. ESF projekt HR.3.1.20-0038 Osnaživanje gimnazijskog obrazovanja provedbom kurikularne reforme STEM i ICT područja; 2014.-2016.
 7. IPA projekt Klick & Learn, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, 2012.-2014.
 8. IPA projekt FIDES - FROM IP TO BUSINESS: Developing enviroment for startup companies, 2011.-2013. 
 9. LLP Life Long Learning Programme COMENIUS, InterCom-Learning - Basic Skills, 2011.-2013.
 10. IPA Kosovo, Project Inception Report EU IT Pilot Project in the Field of Education, EuropeAid/127855/D/SER/KOS, 2010. – 2012.
 11. IPA Local Partnerships for Employment, EuropeAid/127435/D/SER/HR, 2009.-2011.
 12. Challenges of applying new teaching methods and techniques in South East European Universities - JFDP alumni, American Council of International Education, 2008.-2009.
 13. Tempus JEP projekt: Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia, JEP_41063_2006, 2006.-2008.
 14. Tempus JEP projekt: Courses for Institution Building in Croatia - eGovernment (eGovCro), TEMPUS_JEP_IB 40042_2005, 2007. – 2009.
 15. Tempus JEP projekt: Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development, CD_JEP-16086-2001; 2002. – 2005.
 16. Tempus SCM projekt: Teaching and Language Skills: Training Project, SCM-C006A04, 2004. - 2005.
 17. EUREKA projekt E!2584 Euroturism Ulixes Intelligent Tourist Organization, 2000. – 2004.

 

Znanstveni radovi:

 1. Begičević Ređep, Nina; Balaban, Igor; Žugec, Bojan (2021): Assessing digital maturity of schools: framework and instrument // Technology Pedagogy and Education (2021); https://doi.org/10.1080/1475939X.2021.1944291 
 2. Šlibar, Barbara; Zlatić, Luka; Begičević Ređep, Nina (2021): Ethical and privacy issues of Learning analytics in Higher Education // ICERI2021 Proceedings, Online Conference: IATED Academy, 2021. 3064-3074 doi:10.21125/iceri.2021.0761
 3. Kadoić, Nikola; Šimić, Diana; Mesarić, Jasna; Begičević Ređep, Nina (2021): Measuring Quality of Public Hospitals in Croatia Using a Multi-Criteria Approach // International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (2021), 19; 1, 29
 4. Šlibar, Barbara; Oreški, Dijana; Begičević Ređep, Nina (2021): Importance of the Open Data Assessment: An Insight Into the (Meta) Data Quality Dimensions // SAGE Open, 11 (2021), 2; 1-18 doi:10.1177/21582440211023178
 5. Maček, D., Magdalenić, I., Begičević Ređep, N. (2021): A Model for the Evaluation of Critical IT Systems Using Multicriteria Decision-Making with Elements for Risk Assessment, Mathematics 2021, 9(9), 1045; https://doi.org/10.3390/math9091045
 6. Zlatić, Luka; Šlibar, Barbara; Begičević Ređep, Nina (2021): Decision Making Styles in Higher Education Institutions: Systematic Literature Review // Proceedings of the 44th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO 2021 / Opatija: Croatian Society for Information, Communication and Electronic Technology – MIPRO, 2021. 884-890
 7. Novak, Matija; Šlibar, Barbara; Kermek, Dragutin; Begičević, Nina (2020):
Evaluation of factor analysis methods: Student feedback case study. // INTED2020 Proceedings
Valencia, Spain: IATED, 2020. str. 8208-8216 doi:10.21125/inted.2020.2241 
 8. Maček, D., Magdalenić, I., Begičević Ređep, N. (2020): A systematic literature review on the application of multicriteria decision making methods for information security risk assessment, International Journal of Safety and Security Engineering, 2020. Vol. 10, No. 2, pp. 161-174 
 9. Begičević Ređep N., Klačmer Čalopa M., Tomičić Pupek K. (2020) The Challenge of Digital Transformation in European Education Systems. In: Moos L., Alfirević N., Pavičić J., Koren A., Čačija L. (eds) Educational Leadership, Improvement and Change. Palgrave Studies on Leadership and Learning in Teacher Education. Palgrave Pivot, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47020-3_8
 10. Đurek, V., Begičević Ređep, N., Kadoić, N. (2019). Methodology for Developing Digital Maturity Model of Higher Education Institutions, Journal of Computers, Vol. 14, no. 4, pp. 247-256
 11. Kadoić, N., Divjak, B., Begičević Ređep, N. (2019), Integrating the DEMATEL with the analytic network process for effective decision-making, Central European journal of operations research (CEJOR), Vol.27, pp. 653–678.
 12. Janeš, A., Kadoić, N. i Begičević Ređep, N. (2018). Differences in prioritization of the BSC’s strategic goals using AHP and ANP methods, Journal of Information and Organizational Sciences (2018), Vol. 42 (2), pp. 193-217.
 13. Begičević Ređep, N., Balaban, I., Žugec, B., Klačmer Čalopa, M., Divjak, B. (2019). Framework for digitally mature schools, European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL) 2019, special issue – best of EDEN 2017; http://www.eurodl.org/?p=special&sp=articles&inum=10&article=783
 14. Kadoić, Nikola; Begičević Ređep, Nina; Divjak, Blaženka: A new method for strategic decision-making in higher education // Central European journal of operations research (CEJOR) (2017) 180-198. https://doi.org/10.1007/s10100-017-0497-4
 15. Kadoić, N.; Divjak, B.; Begičević Ređep, N.: Differences among Social Network Structures in the Private Sector, Politics and NGOs in Croatia // TEM Journal, Vol.6, No.4, (2017)
 16. Nigodon Višnjic, S., Begičević Ređep, N.; Hainš Vidaček, V.: Stavovi i percepcije žena na rukovodećim pozicijama o njihovom položaju na radnom mjestu; Ekonomska misao i praksa, No.1 lipanj (2018)
 17. Oreški, Dijana, Begičević Ređep, Nina: Data-driven decision-making in classification algorithm selection //  Journal of decision systems; (2018) IFIP DSS 2018; ISSN: 1246-0125 (Print) 2116-7052 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/tjds20
 18. Balaban, I.; Begicevic Ređep N.; Klačmer Čalopa M.: The Analysis of Digital Maturity of Schools in Croatia //  International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), December (2017)
 19. Đurek, V., Kadoić, N., Begičević Ređep N.: Assessing the Digital Maturity Level of Higher Education Institutions; MIPRO 2018., MIPRO 2018/CE; pp. 747-752 (2018)
 20. Klačmer Čalopa, Marina; Tomičić-Pupek, Katarina; Begičević Ređep, Nina: Methodology for strategic planning of ICT integration in educational institutions: evidence from primary and secondary schools in Croatia; Proceedings of EDULEARN18 Conference 2nd-4th July 2018, Palma, Mallorca, Spain, ISBN: 978-84-09-02709-5
 21. Jugo, G.; Balaban, I.; Pezelj, M.; Begičević Ređep N.: Development of a Model to Assess the Digitally Mature Schools in Croatia; poglavlje u knjizi “Tomorrow's Learning: Involving Everyone. Learning with and about Technologies and Computing”; IFIP International Federation for Information Processing; Springer; 2017.
 22. Kadoić, Nikola; Begičević Ređep, Nina; Divjak, Blaženka, Decision Making with the Analytic Network Process // Proceedings of the 14th International Symposium on Operational Research / Zadnik Stirn, Lidija ; Kljajić Borštar, Mirjana ; Žerovnik, Janez ; Drobne, Samo (ur.).Bled: Slovensko društvo Informatika. Sekcija za operacijske raziskave, 2017. str. 180-187
 23. Begičević Ređep, N., Balaban, I.: Okvir za digitalnu zrelost škola i procjena digitalne zrelosti škola u Hrvatskoj, MIPRO 2017.
 24. Begičević Ređep, N., Balaban, I., Žugec, B., Klačmer Čalopa, M., Divjak, B.: Framework for digitally mature schools, Conference Proceedings, European Distance and E-Learning Network, 2017 (EDEN 2017)
 25. Janeš, A.; Kadoić, N.; Begičević Ređep, N.: The ANP Representation of the BSC // Proceedings of 28th International Conference Central European Conference on Information and Intelligent Systems 2017.
 26. Đurek, V., Begičević Ređep, N., Divjak, B.: Digital Maturity Framework for Higher Education Institutions // Proceedings of 28th International Conference Central European Conference on Information and Intelligent Systems 2017.
 27. Bohanec, Marko; Kadoić, Nikola; Begičević Ređep, Nina. Qualitative Multiple Criteria Models with Cycles: A Preliminary Study with Method DEX // Scientific program of the 24th International Conference on Multiple Criteria Decision Making / Ben Amor, Sarah (ur.). Ottawa, 2017. 78-79
 28. Balaban, I., Begičević Ređep, N., Klačmer Čalopa, N.: Assesing digital maturity of schools, ICTEL 2017, Global research and development services (GRDS), Dubai 2017.
 29. Kadoić, N., Begičević Ređep, N., Divjak, B.: Structuring e-Learning Multi-Criteria Decision Making Problems, Conference Proceedings, MIPRO 2017., p. 811.-816.
 30. Kadoić, N., Begičević Ređep, N., Divjak, B.: Effective Strategic Decision Making on Open and Distance Education Issues, Conference Proceedings, European Distance and E-Learning Network, 2017 (EDEN 2017), p. 224-234.
 31. Kadoić, N., Begičević Ređep, N., Divjak, B.: E-Learning Decision Making: Methods and Methodologies; Conference Proceedings; European Distance and E-Learning Network, 2016 (EDEN 2016), p. 73-82.
 32. Cvetkoska, V., Begičević Ređep, N.: Applying the Analytic Hierarchy Process to rank city branches, SYMORG 2016, ”Reshaping the Future through Sustainable Business Development and Entrepreneurship”, pp. 241 - 252
 33. Kelemen, R., Biškup M., Begičević  Ređep, N.: The Conceptual Risk Management Model - A Case Study of Varazdin County, Proceedings of the Mipro 2016, 39th international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Section: Digital Economy and Government, Local Government, Public Sector
 34.  Đurek, V., Begičević Ređep, N., Divjak, B.: Review of E-readiness Assessment Tools // Proceedings of 27th International Conference Central European Conference on Information and Intelligent Systems 2016
 35. Kadoić, Nikola; Begičević Ređep, Nina. Methodology for online study program development - case study ePITUP // Proeceedings of 2015 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatija: MIPRO, 2015. str. 948-953
 36. Divjak B. Begičević Ređep, N. Strategic Decision Making Cycle in Higher Education: Case Study of E-learning, June 2015 Conference: International Conference on E-learning 2015 At: Las Palmas, SpainVolume: Proceedings of the International Conference on E-learning 2015
 37. Begičević Ređep, N., Bočkaj, J., Klačmer Čalopa, M.: Decision making on human resource capacity in the higher education institutions; ICERI 2015; Sevilla, Spain
 38. Vidaček-Hains, V., Ladić Fischer, S., Kirinić, V., Begičević Redep, N.,  Ciglar, V., Jovanovic, M.: Enhancing learning foreign languages through volunteering, ICT usage and collaboration between local government, universities and schools. 1st International Conference on " Research And Education - Challenges Toward Future " (ICRAE 2013) Shkodër, 2013.
 39. Hernaus Tomislav, Matić Ivan, Begičević Ređep Nina: Informacijski alati i sustavi za dizajniranje organizacije, Visoka poslovna škola Minerva, Zbornik radova 2013., urednik: prof.dr.sc. Marin Buble, Dugopolje 2013.
 40. Saaty, T., L., Begicevic, N.: The analytic hierarchy process applied to complexity, International Journal of Economics and Business Research 2012 - Vol. 4, No.3  pp. 266 - 283
 41. Đurek, V., Begičević Ređep, N., Divjak, B.: Preconditions for the Implementation of E-learning in Primary Schools in the Republic of Croatia – Pupils’ Perspective, Proceedings of the ITI 2012 34th Int. Conf. On Information Technology Interfaces, 2012, Cavtat, Croatia, pp. 183-189
 42. Matematicki kolokvij – Kadoić, N., Begičević Ređep N., Hunjak T.: Softverska podrška metodama odlučivanja, Znanstveno-stručno kolokvij “Matematika i IKT”, CECIIS – Central European Conference of Intelligent Systems 2012, 19.-20.9.2012., Varaždin, pp. 9-14.
 43. Divjak, B., Begičević Ređep, N.: Methodology for Strategic Planning of e-Learning Implementation in Developing Countries, Proceedings of the EDEN 2012 (European Distance and E-learning Network) Annual Conference, Open Learning Generations, Closing the Gap from “Generation Y” to the Mature Lifelong Learners, Porto, Portugal, 6-9 June 2012.
 44. Cehulić, D., Hunjak, T., Begicevic, N.: Comparison of a Bank's Financial Ratios Using the Analytic Hierarchy Process, Proceedings of the 22nd Central European Conference on Information and Intelligent Systems, September 21st - 23rd, 2011, Varazdin, Croatia, pp. 187 – 194
 45. Kliček, Božidar; Oreški, Dijana; Begičević, Nina, Temporal Recommender Systems, Recent researches in applied computer and applied computational science / Chen, S ; Mastorakis, Nikos ; Rivas-Echeverria, Francklin ; Mladenov, Valeri (ur.). - World Scientific and Egineering Academy and Society (WSEAS) Press , 2011, ISBN: 978-960-474-281-3, pp 248-253
 46. Begičević, N., Divjak, B., Hunjak, T.: AHP-based group decision making using keypads, International Journal of Economics and Business Research 2011 - Vol. 3, No.4  pp. 443 - 458
 47. Sen, H., Begicevic, N., Geric, S.: Decision making on Customer Relationship Management Solution Using the Analytic Network Process, Proceedings of the ITI 2011 33rd Int. Conf. On Information Technology Interfaces, June 27-30, 2011,  Cavtat, Croatia, pp. 439-444
 48. Divjak, B., Peharda, P., Begičević, N.: Social Network analysis of Eureka project partnership in Central and South-Eastern European regions, Journal of Information and Organizational Sciences, 2010 – Vol.34, No.2, pp. 163-238, Varazdin 2010
 49. Saaty, T.L., Begicevic, N.: The scope of human values and human activities in decision making, Appl. Soft Comput. J. 10 (2010) 963-974, doi:10.1016/j.asoc.2010.04.002, Available online 13 April 2010, <http://science.servepics.com/> (CC rad), Impact Factor: 2.084, 5-Year Impact Factor: 2.100
 50. Vidacek-Hains, V., Begicevic, N., Klacmer Calopa, M.: Relationship between managers' self-evaluation of decision-making and locus of control, 5th International Conference Economic Development Perspectives of SEE Region in the Global Recession Contex, University of Sarajevo, School Of Economics and Business, Bosnia and Hercegovina, 2010, p. 73-74
 51. Divjak, Blazenka; Peharda, Petra; Begičević, Nina: Social Network Analysis of Successful Partnerships in Innovative International Projects // Proceedings of the ITI 2010 32nd Int. Conf. on Information Technology Interfaces / Vesna Luzar-Stiffler ; Iva Jarec ; Zoran Bekic (ur.), Zagreb : Srce University Computing Centre, University of Zagreb, 2010., 441-446
 52. Begičević, N., Divjak, B., Hunjak, T.: AHP based group decision making using keypads, January 2010 Business & Economics Society International Conference Nassau, 2010.
 53. Klačmer Čalopa, M., Begičević N.: AHP based model for decisions on open-end investment funds, Monograph: Economic Policy and Global Recession, Beograd: Faculty of Economics Belgrade, University of Belgrade, 2009. Vol.2, 109-118.
 54. Begičević, N., Divjak, B., Hunjak, T.: Decision-making on prioritization of projects in higher education institutions using the analytic network process approach, Central European Journal of Operations Research CEJOR 2009, Berlin : Springer, Vol. 18., 2010., 3, p. 341-364
 55. Begicevic, Nina; Divjak, Blazenka; Hunjak, Tihomir: Decision making on project selection in high education sector using the Analytic Hierarchy Process // Proceedings of the ITI 2009 31st International Conference on Information Technology Interfaces. Zagreb: University Computing Centre, University of Zagreb, 2009. 547-553
 56. Begičević, Nina; Divjak, Blaženka; Hunjak, Tihomir: Comparison between AHP and ANP: Case Study of Strategic Planning of E-Learning Implementation, International Journal of the Analytic Hierarchy Process. VOL 1 (2009), 1; 31-44
 57. Begičević, N., Divjak, B., Hunjak, T.: Development of AHP based model for decision making on e-learning implementation, Journal of Information and Organizational Sciences, VOL 31, NO.1 (2007), Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, 2007., p. 13-25
 58. Begičević, N., Divjak, B., Hunjak, T.: Prioritization of e-learning forms: a multicriteria methodology, Central European Journal of Operations Research CEJOR 2007, Volume 15, December 2007, Issue 4
 59. Fabac, R., Begičević, N., Vukadinović, D.: Knowledge society and decision making in organizations - A formal approach framework, CNSI - 2007, International Conference on Advances and Systems Research, 2007, Zadar, Croatia
 60. Rupčić N., Begičević N.: E-learning potentials in building academic institutions as learning organizations, 6th International Symposium "Economy & Business 2007", International scientific publications, Sunny Beach, Bulgaria, 2007.
 61. Bubaš G., Balaban I., Begičević N.: Course Evaluation in e-Learning by Comparative Analysis of Two or More e-Learning Courses, 18th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2007, Varaždin, 2007., p. 65-72.
 62. Begičević N., Divjak B., Hunjak T.: Comparison between AHP and ANP: Case study of strategic planning of e-learning implementation, ISAHP 2007, Viña Del Mar, Chile, 2007.
 63. Bubaš G., Balaban I., Begičević N.: Evaluation of Online Courses as an Element of Instructional Design: The Case of Two Hybrid University Courses, Proceedings of the 30th MIPRO 2007 International Convention in Opatija, Vol. IV., MIPRO, 2007., p. 216-222.
 64. Kliček B., Gerić S., Begičević N.: Data Collection in the Green Patrol project, Our Economy - Review of Current Issues in Economics, Vol. 53, No. 1-2, Maribor, 2007., p.108. - 116.
 65. Begičević N., Divjak B.: Validation of theoretical model for decision making about e-learning implementation, Journal of Information and Organizational Sciences, VOL 30, NO.2 (2006), Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, 2006., p. 171-185
 66. Begičević N., Divjak B., Hunjak T.: Development of AHP based model for decision making on e-learning implementaton, 17th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2006, Varaždin, 2006., p. 375-383.
 67. Hunjak T., Begičević N.: Prioritisation of e-learning forms based on pair-wise comparisons, Journal of Information and Organizational Sciences, 30 (2006), Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, 2006., p. 47-63
 68. Begičević N., Klačmer M., Gerić S.: Innovative approach in management decision making, 8th International conference on linking Systems Thinking, Innovation, Quality, Entrepreneurship and Environment, STIQE 2006, Maribor, Slovenia, 2006., p. 17-23
 69. Divjak B., Begičević, N.: Imaginative Acquisition of Knowledge - Strategic Planning of E-Learning, ITI 2006 Proceedings of the 28th International Conference on Information Technology Interfaces, University Computing Centre SRCE, University of Zagreb, 2006.
 70. Kliček B., Gerić S., Begičević N.: Innovative approach in environmental satisfaction survey - The green patrol case, 8th International conference on linking Systems Thinking, Innovation, Quality, Entrepreneurship and Environment,STIQE 2006, Maribor, Slovenia, 2006., p.87-93
 71. Hunjak T., Begičević N.: How to choose the most suitable form of implementing e learning?, 16th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2005, Varaždin, 2005., p. 169-179.
 72. Baracskai Z., Begičević N., Hruška D.: Modeling e-learning system in high education by DoctuS knowledge-based system: the case of Croatia, Beijing International Conference On Applied Business Research BICABR 2005, Beijing, China, 2005.
 73. Kliček B., Gerić S., Begičević N.: Models of intelligent organizations functioning, Proceedings of the 28th MIPRO 2005 International Convention in Opatija, 2005., p. 40-46.
 74. Zver B., Begičević N., Gerić S.: Od informacija do informacijskih sustava, Zbornik radova XIII., Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet Mostar, Mostar, 2004., p. 100-115.

Sveučilišni udžbenik:

 1. P.Sikavica, T.Hunjak, N.Begičević Ređep, T.Hernaus: Poslovno odlučivanje, Školska knjiga, d.d., urednica: Ines Matulić, 2014. Objavljivanje ovog sveučilišnog udžbenika odobrio je Senat Sveučilišta u Zagrebu odlukom: KLASA: 032/-01/13-01/60, URBROJ: 380-061/160-13-2, Zagreb, 12. prosinca 2013.

Poglavlja u knjizi, monografije (izbor):

 1. Begičević Ređep N. (2021) Comparative overview of the digital preparedness of education systems in selected CEE countries; CEU Democracy Institute; Center for democracy studies, Working paper series; https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/publication/3316/cps-working-paper-educ-digital-preparedness-2021.pdf
 2. Begičević Ređep N., Klačmer Čalopa M., Tomičić Pupek K. (2020) The Challenge of Digital Transformation in European Education Systems. In: Moos L., Alfirević N., Pavičić J., Koren A., Čačija L. (eds) Educational Leadership, Improvement and Change. Palgrave Studies on Leadership and Learning in Teacher Education. Palgrave Pivot, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47020-3_8
 3. Virkus S., Kirinić V., Begičević Ređep, N. (2020) The Role of E-learning and Information Culture in Educational Institutions in Transforming European Education  In: Moos L., Alfirević N., Pavičić J., Koren A., Čačija L. (eds) Educational Leadership, Improvement and Change. Palgrave Studies on Leadership and Learning in Teacher Education. Palgrave Pivot, Cham. 
 4. Jugo, G.; Balaban, I.; Pezelj, M.; Begičević Ređep N.: Development of a Model to Assess the Digitally Mature Schools in Croatia; poglavlje u knjizi “Tomorrow's Learning: Involving Everyone. Learning with and about Technologies and Computing”; IFIP International Federation for Information Processing; Springer; 2017.
 5. Preporuke za inovaciju studijskih programa iz ekonomije i poslovne ekonomije na temelju ishoda učenja; poglavlje B.Divjak, N.Begičević Ređep:  Preporuke za sistemske i strateške inovacije studijskih programa iz područja ekonomije i Poslovne ekonomije; rujan, 2016.
 6. F.Ruža, L.Budin, B.Divjak, N.Begičević Ređep: Strategija visokog obrazovanja u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Zbornik – Izlaganja „Visoko obrazovanje i znanost u sjeverozapadnoj Hrvatskoj“, urednici: L.Budin, M.Klačmer Čalopa, HAZU – Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, FOI, Zagreb-Varaždin, 2014.
 7. B.Divjak, A.Spahić, K.Brodar, Z.Stapić, T.Orehovački, D.Munđar, M.Ostroški, S.Kukec, N.Begičević i ostali: Projekti u znanosti i razvoju EUROPSKI PROGRAMI, TIVA Varaždin, 2009.
 8. B.Divjak, V.Strahonja, D.Kermek, V.Mornar, M.Cifrek, Ž. Milin Šipuš, A.Čižmešija, R.Manger, G.Nogo, Z. Erjavec, M. Ostroški, T.Hunjak, N. Begičević, N.Vrček, Z.Krakar: Ishodi učenja, TIVA, Varaždin, 2008.
 9. Godišnja monografija Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Akademska godina 2016./2017. Uredništvo: N.Vrček, N.Begičević Ređep, R.Mekovec, V.Kovšca, M.Klačmer Čalopa, T.Zrinski 2017. ISBN 978-953-6071-61-6
 10. Monografija 50 godina Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, FOI, uređivački odbor: F.Ruža, M.Žugaj, B.Divjak, Ž.Hutinski, N.Begičević Ređep i ostali, Printera grupa d.o.o., Varaždin 2012.

Recenzentska aktivnost (izbor):

 • Recenzentica  u znanstvenom časopisu «Applied Soft Computing»
 • Recenzentica  u znanstvenom časopisu «Project Management»
 • Recenzentica u znanstvenom časopisu «Central European Journal of Operational Reserach»
 • Recenzentica u znanstvenom časopisu «International Journal of the Analytic Hierarchy Process»
 • Recenzentica u znanstvenom časopisu «Journal of Information and Organizational Sciences»
 • Recenzentica u znanstvenom časopisu «Management»
 • Recenzentica međunarodnih znanstvenih konferencija: CECIIS, MIPRO, ITI, SYMORG i dr.

Programski odbori i povjerenstva (izbor):

 • Programski odbor Symorg 2022 
 • Programski odbor International Scientific Conference Economics of Digital Transformation (EDT) 2018 DIGITOMICS
 • Programski odbor IJAHP (International Journal of the Analytic Hierarchy Process) časopisa, 2013. – 2018.
 • Programski odbor IFIP DSS 2018 konferencije
 • Programski odbor Symorg 2018 konferencije
 • Programski odbor Symorg 2016 konferencije
 • Programski odbor CECIIS konferencije od 2017.
 • Predsjednica Povjerenstva za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije 2018.- 2022.
 • Članica Povjerenstva za izradu nacionalne digitalne strategije obrazovanja – 2018.
 • Članica Povjerenstva za uvođenje informatike na MZO razini – 2017.
 • Članica Povjerenstva za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu – 2011.- 2015.
 • Članica Povjerenstva za e-učenje FOI-ja od 2019.

Nagrade i postignuća:

 • Nagrada za posebna znanstvena i nastavna postignuća Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu, 2017.
 • Nagrada za znanstveni doprinos za rad Balaban, I., Begičević Ređep, N., Klačmer Čalopa, N.: Assesing digital maturity of schools, ICTEL 2017
 • Posebna rektorova nagrada – ak.god. 2014./2015 (za potporu studentima)
 • Druga nagrada za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu u ak.god. 2011./2012.
 • Treća nagrada za najbolji e-kolegij Upravljanje projektnim ciklusima na Sveučilištu u Zagrebu
 • Nagrada za najbolju mladu znanstvenicu na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu, 2009. godine
 • Nagrada za najbolju mladu znanstvenicu u 2008. godini iz područja informacijskih znanosti u Hrvatskoj, Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih profesora, 2008. godine
 • Nagrada za najbolju doktorsku disertaciju u 2008. godini, Rotary, 2008. godine
 • Nagrada za znanstveno dostignuće i kreativnost u primjeni AHP-a (Analytic Hierarchy Process), Chile, ISAHP, 2007. godine.