Skip to content Skip to navigation

Upisi na diplomski studij Informatike

Diplomski studij Informacijsko i programsko inženjerstvo (IPI) logičan je nastavak preddiplomskog studija Informacijski sustavi. No, ukoliko student završi preddiplomski studij Poslovni sustavi i tijekom studija položi predmete koji predstavljaju ulazne kompetencije također može upisati diplomski studij Informacijsko i programsko inženjerstvo.
Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno
Diplomski studij Organizacija poslovnih sustava (OPS) logičan je nastavak preddiplomskog studija Poslovni sustavi. No, ukoliko student završi preddiplomski studij Informacijski sustavi i tijekom studija položi predmete koji predstavljaju ulazne kompetencije također može upisati diplomski studij Organizacija poslovnih sustava.
Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno
Diplomski studij Baze podataka i baze znanja (BPBZ) logičan je nastavak preddiplomskog studija Informacijski sustavi. No, ukoliko student završi preddiplomski studij Poslovni sustavi i tijekom studija položi predmete koji predstavljaju ulazne kompetencije također može upisati diplomski studij Baze podataka i baze znanja.
Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno
Diplomski studij Informatika u obrazovanju (IO) primarno se nadovezuje na preddiplomski studij Informacijski sustavi. No, ukoliko student završi preddiplomski studij Poslovni sustavi i tijekom studija položi predmete koji predstavljaju ulazne kompetencije također može upisati diplomski studij Informatika u obrazovanju. Na diplomskom studiju Informatika u obrazovanju od studenta se traži da položi odgovarajući broj pedagoških predmeta koji će biti komplement stručnim znanjima stečenim na prediplomskom studiju i učiniti ga kvalificiranim predavačem informatike na teoretskoj i praktičnoj razini.
Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno

220
studenata

185 redovnih studenata
30 izvanrednih studenata
5 stranih studenata

Do 19. rujna 2019. godine potrebno je predati prijavu za diplomski studij s potrebnom dokumentacijom u studentsku referadu (studenti preddiplomskih studija Fakulteta organizacije i informatike moraju imati položene sve ispite i predanu prijavnicu za upis diplomskog studija, a zadnji dan predaje prijave je 19. rujna 2019.).

Napomena: Studenti razlikovne godine diplomskih studija, koji su stekli uvjete za upis u prvu godinu diplomskog studija, obavezni su do 19. rujna 2019. godine predati prijavu za upis na prvu godinu diplomskog studija uz popratnu dokumentaciju koja je navedena na web stranici (na prijavi obavezno označiti želi li student upisati diplomski studij u statusu redovitog ili izvanrednog studenta).

Rang liste će biti objavljene 23. rujna 2019. godine, a upisi će se obavljati 24. rujna 2019. godine u 8:00 sati.

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj radi upisa na studij do dana utvrđenog u natječaju.
Pristupnik je dužan uz prijavu priložiti:
  • Obrazac Prijava za upis,
  • Svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) ili potvrda o predanom završnom radu u referadu (samo studenti drugih visokih učilišta),
  • Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija (izvornik ili ovjerena preslika)
  • Dvije slike 4 x 6 cm,
  • Omotnicu (A4) s točnom adresom pristupnika i poštanskom markom u vrijednosti od 10 kn
  • Obrazac naloga za plaćanje o uplati naknade troškova postupka verifikacije dokumentata i izdavanja rješenja o prijelazu na FOI za studente s drugih visokih učilišta u iznosu od 200,00 kuna (uplata na račun Fakulteta organizacije i informatike, broj: HR1023600001101741225, kod Zagrebačke banke, poziv na broj: OIB studenta).
Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali se u natječajnom roku nije upisao, gubi pravo na upis.

Kandidati koji upisuju razlikovnu godinu, a nisu do sad bili studenti Fakuteta organizacije i informatike mogu tijekom cijele godine predati gore navedene dokumente radi provedbe provjere da li zadovoljavaju uvjete za upis u razlikovnu godinu.