Skip to content Skip to navigation

Upisi na diplomski studij EP

Upis na studij je mogući s preddiplomskog studija Ekonomika poduzetništva, zatim s preddiplomskog studija Ekonomskog fakulteta iz Osijeka koji se već nekoliko godina u kontinuitetu izvodi u Varaždinu, ali i sa svih ostalih preddiplomskih studija koji se izvode na Ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj, te svih ostalih preddiplomskih studija koji nisu u području ekonomije, ali imaju orijentaciju prema društvenim znanostima. Npr. PDS na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, ali uz potrebu polaganja razlikovnih ispita zavisno od završenog preddiplomskog studija.

Studenti preddiplomskog stručnog studija PITUP (FOI) kao i sve osobe koje su završile srodni preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani studij na nekom drugom učilištu u RH ili inozemstvu prije upisa na diplomske studije informatike moraju upisati razlikovnu godinu sukladno

 

105
studenata

 

90 redovnih studenata
15 izvanrednih studenata

Datumi upisa za ak. god. 2018./2019. objavit će se naknadno.

Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj radi upisa na studij do dana utvrđenog u natječaju.
Pristupnik je dužan uz prijavu priložiti:
  • Obrazac Prijava za upis,
  • Svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika) ili potvrda o predanom završnom radu u referadu (samo studenti drugih visokih učilišta),
  • Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija (izvornik ili ovjerena preslika)
  • Dvije slike 4 x 6 cm,
  • Omotnicu (A4) s točnom adresom pristupnika i poštanskom markom u vrijednosti od 10 kn
  • Obrazac naloga za plaćanje o uplati naknade troškova postupka verifikacije dokumentata i izdavanja rješenja o prijelazu na FOI za studente s drugih visokih učilišta u iznosu od 200,00 kuna (uplata na račun Fakulteta organizacije i informatike, broj: HR1023600001101741225, kod Zagrebačke banke, poziv na broj: OIB studenta).
Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali se u natječajnom roku nije upisao, gubi pravo na upis.

Kandidati koji upisuju razlikovnu godinu, a nisu do sad bili studenti Fakuteta organizacije i informatike mogu tijekom cijele godine predati gore navedene dokumente radi provedbe provjere da li zadovoljavaju uvjete za upis u razlikovnu godinu.