Skip to content Skip to navigation

Osiguravanje kvalitete

Kvaliteta je ključ poslovanja Fakulteta organizacije i informatike te o njoj brine Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete.

Kvaliteta FOI-ja usklađuje se s načelima kvalitete Sveučilišta u Zagrebu u nadležnosti Rektora i Senata, koji uz pomoć Odbora i Ureda za upravljanje kvalitetom nadziru uspostavu i provedbu sustava za osiguravanje kvalitete. Rad Povjerenstva za osiguravanje kvalitete FOI-ja je reguliran Pravilnikom o osiguravanju kvalitete Fakulteta, koji je donijelo Fakultetsko vijeće.

Članovi Povjerenstva:

 • šest (6) predstavnika zaposlenika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima. Uvjet da je barem jedan u suradničkom zvanju.
 • jedan (1) predstavnik studenata
 • jedan (1) predstavnik administrativnog i tehničkog osoblja
 • jedan (1) predstavnik vanjskih dionika (alumni, poslodavac i sl.).

Dekan imenuje člana Uprave FOI-ja kao koordinatora Povjerenstva. Koordinator sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa.

Zadaće Povjerenstva su planiranje, koordiniranje, provođenje, praćenje i vrjednovanje mjera i aktivnosti u okviru sustava osiguravanja kvalitete na FOI-ju.

Sukladno navedenom Povjerenstvo:

 • Fakultetskom vijeću:
  • predlaže donošenje strategijskih dokumenata i propisa za osiguravanje kvalitete
  • predlaže donošenje odluka o sustavu osiguravanja kvalitete koje su u nadležnosti Fakultetskog vijeća
  • podnosi periodička izvješća o svom radu i o mjerama i aktivnostima u okviru osiguravanja kvalitete
  • predlaže godišnji plan mjera i aktivnosti za provođenje i unapređenje sustava osiguravanja kvalitete
  • daje prethodno mišljenje o prijedlozima studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja kao i o prijedlozima njihovih izmjena i dopuna
 • provodi mjere i aktivnosti u okviru samovrjednovanja FOI-a
 • razvija pokazatelje kvalitete specifične za FOI (npr. broj prijava s obzirom na broj upisnih mjesta, broj nastavnika s obzirom na broj studenata, uspješnost rada na znanstvenoistraživačkim projektima, izlazna i dolazna mobilnost studenata, broj i kvaliteta znanstvene produkcije FOI-a i dr.)
 • prati i koordinira sudjelovanje dionika sustava upravljanja kvalitetom u aktivnostima osiguravanja kvalitete
 • surađuje u pripremi i postupku vanjskog vrjednovanja
 • prati i vrednuje nastavne i ostale obrazovne procese, njihove materijalne i organizacijske uvjete, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njihovoga unaprjeđenja
 • vrednuje kvalitetu općih i specifičnih kompetencija ostvarenih studijskim programima
 • razvija pokazatelje unaprjeđenja kvalitete nastave (npr. postizanje planiranih ishoda učenja, primjena e-učenja, prolaznost, pokrivenost literaturom, zapošljivost studenata)
 • prati i vrednuje rad nastavnika i njihove kompetencije, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njihovoga unaprjeđenja
 • prati i vrednuje učinkovitost studiranja, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njegova unaprjeđenja
 • prati osiguravanje i koordinira unaprjeđenje potpore studentima u nastavi i izvannastavnim aktivnostima
 • prati uključivanje znanstveno-nastavnog i suradničkog osoblja u raspoložive programe međunarodne razmjene
 • prati i vrednuje rad djelatnika u administrativnim i stručnim službama i njihove kompetencije, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njihovoga unaprjeđenja
 • prati i vrednuje standardne postupke u administraciji te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njihova unaprjeđenja
 • koordinira ustrojavanje i pokretanje programa cjeloživotnog obrazovanja
 • predstavlja FOI u sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, te provodi druge mjere i aktivnosti u okviru sustava osiguravanja kvalitete.

Međunarodni standardi

Nacionalni propisi

Povezane ustanove

Odluke i pravilnici